onsdag 25. mai 2011

Nordnorsk Bibliotekskonferanse i Alta 24-26. mai 2011

Her følger et livereferat skrevet samtidig av tre konferansedeltakere. Følg skrivingen her, eller vær med og skriv selv! http://samskrive.ndla.no/TpaXb2d8gw


Åpning av NNBK 2011

Konferansen starter med litt sang. To sterke damer hylles, Pochahontas og Oda Krogh
Amal Aden som skulle deltatt torsdag, kommer ikke. Bakgrunnen for det er knyttet til drapstrusler fra det somaliske miljøet. NBF tar sterk avstand fra krefter som anses som en trussel mot ytringsfrihete og demokratiet - viktige grunnnpilarer for bibliotekvirksomheten generelt..
Ordføreren hilser, han er stolt av Altas nye bibliotek. Legger vekt på gratisprinsippet, det er ikke sånn at alle kan ordne seg selv, det må legge til rettes for kultur.

Tinnesand: det bygges nye bibliotek over en lav sko. Kommuner som ikke satser på bibliotek har ikke visjoner! Kommenterer dagenes avisoppslag. At det er debatt rundt bibliotekenes innhold er ikke et tegn på krise. Det motsatte ville vært det! Aftenposten inviterer bibliotekarene til å komme ut av sine lukkede rom og delta den offentlige debatten. Det er en invititasjon NBF sier ja til. http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article4129315.ece
Sametingets bibliotek v/ Liv Inger Lindi hilser og forteller hva de driver med.

Magnar Mikkelsen formidlet hvordan kampen om Altaelva ble ført. En spennende historie.

Hadi Lile, Stipendiat Juridisk fakultet UiO:Respekt for ytringsfrihet versus respekt for andre menneskerettigheter

Har skrevet avhandling om det folkerettslige aspektet med opplæring. FN-pakten kan sees som en bevisst kontrast til nazismen: respekten for mennesket skulle gjenopprettes. Alle mennesker har verdi og verdighet, alle har like rettigheter. FNs verdenserklæring skulle definere meneskerettighetene. Teksten var et resultat av lange forhandlinger mellom medlemstatene - og det samme er alle senere versjoner. 

Artikkel 19 i FNs verdenserklæring handler om ytringsfrihet .Man skal ha rett til å ytre seg og rett til å søke etter og få informasjon. 
Artikkel 29 handler om plikter. Definerer plikter som et spørsmål om respekt for andres rettigheter og friheter.
FNs konvensjon om politiske og sivile rettigheter (?), artikkel 29 slår fast at ytringsfriheten kan begrenses på denne måten - at man ikke skal krenke andre?
Dette prinsippet stammer fra den franske revolusjon - men er IKKE tatt med i USAs Bill of Rights. Der er retten til frihet til å ytre seg absolutt.

Vår grunnlov har også med paragrafer om dette, våe er noen av de eldste. Den følger det amerikanske prinsippet, og nevner bare begrensninger i forhold til å beskytte barn. 
Straffeloven § 135 - forbyr hatefulle ytringen mot f. eks. religion og rase, men må veies mot ytringsfriheten. I praksis: hvis noen føler seg truet, 

Ytringsfriheten som rettigheter. Ikke alle har anledning til å ytre seg på en måte som gjør at de BLIR HØRT. Manglende språkkunnskaper kan feks være en hindring. For noen gjelder ekstra begrensing for ytringsfrihet - feks for lærere. Opplæring av barn skal være i tråd med FNs visjoner (FNs barnekonvensjon, artikkel 29 (1). Opplæringsloven: opplæring skal tuftes på kristen og humanistisk arv. Det folkerettslige grunnlaget for opplæring av barn er ikke tatt hensyn til.

En lærer må opprettholde dette verdisynet også utenom klasserommet - hvis han uttaler seg offentlig på en måte som undergraver dette og dermed formålet med opplæringen har han/hun opptrådt utilbørlig og kan anses som uskikket.  


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar