søndag 27. november 2011

Nye tall om skolebibliotek

Tord Høivik kommenterer i sin blogg om nyeste statitikk for skolebibliotek.

Nasjonalbiblioteket har gitt skolebibliotekstatstikken en egen nettside
søndag 20. november 2011

Brev fra NBF til kommunepolitikere i Alta

Skolebibliotekene har stått laglig til for hogg flere steder under høstens kommunale budsjettbehandlinger. NBF skole har i samarbeid med NBF sentralt og NBF Nord-Norge forfattet og sendt et brev til alle kommunepolitikere i Alta. Her kan dere lese brevet:

Til

Kommunepolitikerne i Alta Oslo 20.11.11

Via oppslag i Altaposten.no er NBF gjort kjent med at Alta ungdomsskole nedbemanner skolebiblioteket ved Alta ungdomsskole.
Norsk bibliotekforening (NBF) er en uavhengig fagpolitisk organisasjon som bla arbeider for å øke kunnskap om skolebibliotek på alle nivå. Vi vil gjerne markere vår støtte til de lærerne som står bak det åpne brevet.

Bemanning av skolebiblioteket er en av de viktigste suksesskriteriene for et operativt skolebibliotek. Et skolebibliotek uten personale er et boklager.
Skolebiblioteket er en naturlig arena og et viktig verktøy for å oppnå skolens læringsmål for leseferdigheter og informasjonskompetanse. Kunnskapsløftet bekrefter at bibliotekene skal betjene områdene informasjons- og lesekompetanse og disse kompetanseområdene er minst like viktige i tiden fremover.
Skolen trenger aktører og virkemidler som fremmer engasjement, nysgjerrighet og motivasjon. På skolebibliotekene er det nødvendig med et aktivt personale, som gjør at skolebibliotekene kan:

  • Bruke bibliotekarene i arbeidet for å holde fokus på grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og digitale ferdigheter.
  • Utnytte bibliotekarenes digitale kompetanse som veiledere i informasjonsgjenfinning.
  • Ha personale med spisskompetanse på litteratur som forutsetning for å samarbeide med lærerne om leseutvikling.
  • Utnytte potensialet som skolebiblioteket representerer som sosialpedagogisk arena.

Skolebiblioteket er skolens fagbibliotek og har samme målsetting som skolen selv. Det handler om å være en alternativ læringsarena som støtter opp under det som skjer i klasserommet, skolebibliotekets virksomhet skal være integrert med den øvrige pedagogiske virksomheten på skolen. Det får derfor store konsekvenser for hele virksomheten å å redusere bibliotekarstillingen til et minimum.

Lovverket sier at alle elever skal ha tilgang på et skolebibliotek. De lærene ved Alta ungdomskole som står bak det åpne brevet, peker på at å ha tilgang til et rom med bøker ikke er tilfredstillende. I dagens kunnskapssamfunn må skolene ha bemannede skolebibliotek. Det er rektorene som har ansvar for skolebiblioteket ved den enkelte skole. Politikerne kan legge til rette for at rektorene kan prioritere skolebibliotek. Dersom de folkevalgte i Alta mener alvor med sin satsing på kunnskap i kommunen, må dere gi elevene et godt skolebibliotek gjennom hele skoleløpet.

Med hilsen
Svein Arne Tinnesand (sign.) Rita Jørgensdatter (sign.)
Leder i Norsk Bibliotekforening (NBF) Leder, NBF avd. Nord-Norge

Åsne Hestnes (sign.)
NBF avd. skole

mandag 14. november 2011

Informasjonskompetanse og læring i bibliotekdidaktisk perspektiv - liveblogging

En lang og kronglete tittel på et flott kurs. Her har det ikke vært mye tid til å reflektere. Det får jeg gjøre senere.

Ber om overbærenhet med skrivefeil og ufullstendige setninger. Jeg deler mine notater fra dagen i håp om at noen der ute blir inspirert og forstår hvor viktig kunnskap Ellen Hjortsæter og Tove Pemmer Sætre deler her.

Å dele notater fra en slikt kurs vil aldri kunne erstatte det å være på selve kurset. Eksempler, diskusjoner, presiseringer, konklusjoner og forelesernes faglige tyngde og entusiasme kan ikke formidles her. Det kan heller ikke de viktige samtalene og diskusjonene som foregår i pausene. Vi håper på å bidra til at fylkesadministrasjonen rundt om i Norge forstår at et slikt kurs kan være med på å gi et faglig løft for skolebibliotekarer i videregående skole.


NBFs leder om skolebibliotek i Nationen

Svein Arne Tinnesand skriver om skolebibliotek i Nationen 11.11.11:

Selv om Opplæringsloven sier at alle elever skal ha tilgang til skolebibliotek varierer skolenes satsing stort. Det finnes grunnskoler som har 100 % stilling til skolebibliotekar, men landsgjennomsnittet er 5-6 timer per uke. Skal skolene utvikle gode skolebibliotek, trenger disse god bemanning.

Videre i innlegget finner vi gode begrunnelser for bemanning av skolebibliotek som kan brukes landet rundt.søndag 13. november 2011

Skolebibliotekarer skoleres i didaktikk

Rundt 45 bibliotekarer fra Oppland, Hedmark og Akershus er påmeldt. Fylkesbibliotekene i disse fylkene samarbeider om et to dagers seminar mandag 14.11. og tirsdag 15.11. i Oslo:

“Informasjonskompetanse og læring i et bibliotekdidaktisk perspektiv”

Opplæring i bibliotekdidaktikk har vært etterspurt av bibliotekarer i videregående skole. Det er flott at fylkesbibliotekene i Hedmark, Oppland og Akershus samarbeider om dette. Det tilfører bibliotekarene kompetanse de færreste har i grunnutdanningen sin, men som etterhvert nærmest er blitt en forutsetning for å arbeide i et moderne skolebibliotek i videregående skole.

Læringsmålene er at deltakerne etter kurset skal:
 • Ha kunnskap om begrepet informasjonskompetanse
 • Ha kunnskap om elevers og studenters informasjonssøkeatferd, og om samanhengen mellom informasjonssøkeatferd og læring
 • Ha kunnskap om bibliotekdidaktikk og læremiddeltenking
 • Ha kunnskap om skolebibliotekets og skolebibliotekarens rolle i skolens pedagogiske virksomhet
Arbeidsformen vil veksle mellom forelesninger, oppgaver og diskusjoner.
Tove Pemmer Sætre, tidligere hovedbibliotekar ved Høgskolen i Bergen og fylkesbiblioteksjef i Hordaland, og Ellen Hjortsæter, førstelektor ved Inst. for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus, har ansvaret for det faglige innholdet i kurset. Begge er opptatt av skolebiblioteket som en sentral læringsarena.

torsdag 10. november 2011

Stipend til Bibliotekmøtet mars 2012

Norsk bibliotekforening skole (NBF Skole) utlyser fire stipend i forbindelse med det 73. bibliotekmøtet i Stavanger.

Stipendene kan søkes av personlige medlemmer i NBF skole som ønsker å delta på bibliotekmøtet i Stavanger i mars 2012.
De som mottar stipend må delta på NBF skole sine arrangementer under bibliotekmøtet.

Hver søker kan få inntil kr 5000,- som skal gå til medfinansiering av reise og opphold.

Søkerne må gi en liten begrunnelse for hvorfor vedkommende bør tildeles stipend.
I tillegg må det legges ved budsjett.

Søknadsfrist: 7. desember

Melding om tildeling 15. desember

Frist for påmelding til bibliotekmøtet: 17. januar

Søknaden sendes på e-post til Frøydis Totland: Froydis.Totland@ffk.no

Fagforum for skolebibliotekarer i Finnmark møttes i Vardø og Vadsø 2.- 4. nov.Første vinterdag i Finnmark la vi på vei med fly, buss og bil i kuling, snø og glatte veier.Starten på møte ble noe forsinket etter lange reiser. Til sammen var vi 8 representanter fra bibliotekene i videregående skole i Finnmark som samlet oss i Vardø.
Første økt ble litt amputert, men dem som kom først frem snakket om bruk av Fronter og samskriving med googledokumenter. Fast på programmet er at vi tar en runde rundt bordet med status på hver skole. Deretter ble det informasjonssaker og løst og fast om gratis læremiddelordning. Vi arbeidet også sammen om en aktivitetsplan/årshjul som hver skole kan bruke som et styrings- og rapporteringsverktøy.
Når skolebibliotekarene møtes hos hverandre, er det viktig å få vist frem noe fra den lokale kulturen. I Vardø var det naturlig med omvisning på Vardøhus festning med Kommandanten. Sterkt inntrykk gjorde også besøket på det spesielle Heksemonumentet.
Etter en fantastisk god middag på indisk restaurant, tok vi den litterære avdelingen i baren på hotellet i Vadsø. Her delte vi leseopplevelser og filmer med hverandre.
Fredag møtte Fagforum den nye fylkesbiblioteksjefen i Finnmark, Ann Britt Svane og noen av hennes medarbeidere. På sakslisten var de blant annet orientering om strategisk planarbeid i fylkeskommunen, Den kulturelle skolesekken, og program for Litteraturfestival i Kirkenes.
Det er allerede bestemt at neste Fagforumsmøte blir i forkant av Litteraturfestivalen i Kirkenes 29. februar 2012.

Frøydis TotlandFagforumskoordinator, Fagforum for skolebibliotekarer i Finnmark

lørdag 5. november 2011

Vi aksjonerer i Bærum

I fjor foreslo rådmannen i Bærum å si opp alle skolebibliotekarene på ungdomsskolene i sitt budsjett for 2011. Sammen med elever, foreldre, lærere og bibliotekarer mobiliserte NBF til kamp - og vant.
I år foreslår rådmannen å si opp ALLE skolebibliotekarene i grunnskolen og ungdomsskolen. I brev til kommunestyrerepresentantene i Bærum 4. november har NBF bedt dem om å beholde skolebibliotekarene sine.

Brevet er et resultat av tett samarbeid mellom NBF sentralt, NBF Oslo/Akershus og NBF Skole. NBF Skole har også kontakt med FAUene i Bærum for å hjelpe dem med å argumentere for bibliotekarstillingene fra sitt ståsted.
Lokalavisen Budstikka har også publisert flere leserinnlegg som tar til orde for at skolebiblioekene fremdeles skal ha bemanning, Vi følger opp saken videre og håper at politikerne også i år verner om skolebibliotekene.

onsdag 2. november 2011

Bibliotek trenger bemanning

Altaposten.no 02.11 har stort oppslag på sin nettside om hvordan utilstrekkelig bemanning på Alta ungdomsskole nå opprører lærerne:
"I et åpent brev til Alta kommune slår fire lærere alarm rundt biblioteksordningen på Alta ungdomsskole. - Da skolen ble pusset opp for 200 millioner kroner for noen år siden var tanken at biblioteket skulle være hjertet i skolen. Det viste seg å være helt korrekt. Biblioteket ble flittig brukt, og lesemengden per elev økte..."
Etter sommeren er imidlertid bibliotekarressursen redusert til 4 timer i uken - noe som knapt rekker til noe annet enn rydding.

Det er flott at brukerne -her representert ved lærere - påpeker at skolebiblioteket ikke er noe mer enn et boklager når personalressursen blir minimal.
Fra NBF skoles ståsted er skolebiblioteket skolens fagbibliotek og har samme målsetting som skolen selv. Det handler om å være en alternativ læringsarena som støtter opp under det som skjer i klasserommet. Skolebibliotekets virksomhet skal være integrert med den øvrige pedagogiske virksomheten på skolen. Det får derfor store konsekvenser for hele virksomheten å redusere bemanningen til et minimum.
Vi håper politikerne er lydhøre og kreative slik at bibliotekarressursen kan økes igjen. I dagens kunnskapssamfunn må skolene ha tilstrekkelig bemannede skolebibliotek.