mandag 28. januar 2013

Informasjonskompetanse.no

Program for skolebibliotekutvikling ved Universitetet i Agder har lansert et nytt nettsted - Informasjonskompetanse.no. Nettstedet vil samle ressurser, undervisningsopplegg og informasjon om informasjonskompetanse for grunnskole og videregående skole.


Informasjonskompetanse.no er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og er ment for lærere og skolebibliotekarer i grunnskolen og vgs.

Kompetansetrappa ser ut som en flott inngangsport for alle skoleslag - det er så viktig å knytte arbeidet med informasjonskompetanse tett opp til kompetansemålene.

Det ligger mange gode undervisningsopplegg klare til bruk allerede, og det loves påfyll etterhvert. Siri Ingvaldsen fra UiA skriver i en epost til biblioteknorge: "Mange skoler og bibliotek arbeider godt med utvikling av informasjonskompetanse, og vi vil gjerne ha tips, ideer og tilbakemeldinger på nettstedet. Vi håper Informasjonskompetanse.no blir et nyttig verktøy, og ser fram til mange bidrag fra lærere og skolebibliotekarer!"

NBF Skole oppfordrer alle til å dele sine opplegg, det er flott om informasjonskompetanse.no kan bli det opplagte stedet og gå til for lærere, bibliotekarer og andre som jobber med dette i skolen. Og ikke minst - ta en kikk og ta i bruk det som nå er gjort tilgjengelig! Hvor er Alexa ser ut som en digital læringsressurs som kan bli tatt godt i mot - det blir spennende å høre og gjøre erfaringer her.


Og en liten PS: Kan det lages koblinger til og fra NDLA

onsdag 23. januar 2013

SAMSTAT møter Nasjonalbiblioteket

SAMSTAT (Samarbeidsutvalget for bibliotekstatistikk) hadde 17. oktober i fjor et møte med Nasjonalbiblioteket. Referat fra møtet er nylig lagt ut på SAMSTATs blogg. SAMSTAT la frem forslag om hvordan den årlige bibliotekstatistikken kan forbedres, bl. a. basert på innspill fra NBF Skole.

 
Nasjonalbiblioteket begynner på en ny revidering av skjemaet for folkebibliotek til våren. SAMSTAT identifiserte kombinasjonsbibliotek som ett av de tre viktigste områdene å jobbe med. De foreslår at Nasjonalbiblioteket jobber tett med utvalgte kombinasjonsbibliotek i revideringen, f. eks. ved å bruke dem som «case». NBF Skole støtter forslaget.

 
Problemene knyttet til skole- og kombinasjonsbibliotek har vært en gjenganger i SAMSTATs arbeid. Det er ikke uten grunn det ble lagt vekt på dette på møtet. SAMSTAT gjorde (nok en gang) Nasjonalbiblioteket oppmerksom på dataene vi har i dag, særlig for kombinasjonsbibliotek, er av så dårlig kvalitet at man må advare mot å bruke dem.

 
SAMSTAT tok videre opp arbeidsmengden for bibliotekene. Nasjonalbiblioteket går inn for at skjemaene i størst mulig grad skal være automatisk utfylt. Det ville mange skolebibliotekarer bli glade for! SAMSTAT pekte også på muligheten for å tilpasse antallet spørsmål til størrelsen på biblioteket, slik at de minste bibliotekene får en enklere oppgave. Dette vil være relevant for mange skolebibliotek, og NBF Skole slutter seg absolutt til tanken.

 
NBF Skole slutter seg også til at Nasjonalbiblioteket må begynne å publisere rådata, slik det har vært gjort for fagbibliotekene i mange år. SAMSTAT påpeker at dette bare er første skritt, og at vi trenger åpne data vi kan jobbes med i andre systemer.

 
SAMSTAT avslutter referatet md å uttrykke håp om at Nasjonalbiblioteket vil se SAMSTAT som en ressurs og dialogpartner, og at denne typen møter kan bli årlige. Det håper NBF Skole også. Det er viktig at Nasjonalbiblioteket tar biblioteksektoren med på råd i arbeidet med den lovpålagte statistikken, og dette kan være et viktig forum (av flere).  

onsdag 9. januar 2013

Bibliotekprisen for Buskerud 2012


Siv Marit Ersdal
NBF Buskerud deler hvert år ut en pris til en person eller institusjon i fylket som har utviklet, synliggjort eller på annen måte fremmet bibliotek. Idag ble Bibliotekprisen for Buskerud 2012 offentliggjort - og den er tildelt en skolebibliotekar, Siv Marit Ersdal.

NBF Skole gratulerer vårt tidligere styremedlem og en dyktig, kreativ og fremtidsrettet skolebibliotekar. Prisen er deg vel unt, Siv Marit! NBF Skole setter stor pris på at Siv Marit Ersdal er en digital skolebibliotekar som aktivt deltar og deler sin kunnskap og prosjekter. 

NBF Buskerud skriver at juryen i sin begrunnelse har lagt vekt på at Siv Marit Ersdal:
● er uredd og tør å satse utradisjonelt i bruken av skolebiblioteket som læringsarena.
● målbærer tanken om praksisfelleskap med skolebibliotekarene i Buskerud gjennom Fagforum for bibliotekarer i vgs. i Buskerud, og med skolebibliotekfeltet nasjonalt ved å delta i diskusjoner og dele erfaringer på ulike nettsteder.
● jobber systematisk og målrettet for å få til samarbeid med skolens pedagogiske 
personal og med skoleledelsen.
● evner å “selge inn” skolebiblioteket til utdanningsavdelingen gjennom deltakelse 
i IKT-forum og ved å være en pådriver for biblioteket som arena for digital 
kompetanse.
● brukes som foredragsholder landet rundt.
● har vært en aktiv pådriver i Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for skole.
● gjennom all sin aktivitet er med på å heve forståelsen for skolebibliotekets 
potensial og mulighet, og derigjennom statusen for skolebibliotekarer, i Buskerud 
og nasjonalt.

Les hele begrunnelsen og se mer om prisen hos NBF Buskerud.

Her er noen bilder fra prisvinnerens arbeidsplass, Drammen videregående skole. Les mer om hvordan hun jobber på bibliotekets wiki, følg skolebiblioteket på facebook og følg Siv Marit - @sersdal - på twitter

Siv Marit Ersdal i skranken på
 biblioteket ved Drammen vgs
Lærebokhåndtering ved Drammen vgs
Arrangement ved biblioteket
på Drammen vgs
(alle foto av Mari Hopland)