onsdag 28. april 2010

Internasjonale konferanser om skolebibliotek

Er du interessert i hva som foregår internasjonalt?
Etter sommerferien finnes det flere sjanser til å oppdatere seg, men de fleste tilbudene koster.
Først og fremst er det den store IFLA konferansen i Gøteborg 10-15. aug. Section for School Libraries and Resource Centers har denne gang et seminar om samarbeid sammen med Section for Libraries for Children and Young Adults. Under konferansen er det lagt opp til besøk på bibliotek, bl.a. skolebibliotek. Sjekk program og andre detaljer her http://www.ifla.org/en/ifla76

IFLA konferansene er kjent for å både pre- og post konferanser i tilknytning til hovedkonferansen. Disse kan man delta på uavhengig av hovedkonferansen. Den svenske skolebibliotekforeningen Skolbibliotek Väst arrangerer en 1 dags prekonferanse i Gøteborg mandag 9.aug. Se her http://www.skolbibliotek.se/preconf2010.htm
En rekke kjente internasjonale størrelser på området vårt kommer, bl.a. Ross Todd, som noen husker fra Skolebibliotekkonferansen på Olavsgaard for et par år siden.
Videre holdes det en postkonferanse i Amsterdam 16.-17. aug, se http://www.debibliotheken.nl/home/NLSatelliteIFLA2010
Den er både for skolebibliotek og bibliotek for barn og unge og holdes på det nye, flotte folkebiblioteket i Amsterdam.Karmøy pedagogiske senter har annonsert nytt internasjonalt kurs for bl.a . skolebibliotekarer i London 5.-11. sept. Man kan få økonomisk støtte gjennom Comenius for å delta på dette. Se http://www.karmoyped.no/index1.htm Tidligere har det vært holdt egne kurs for skolebibliotek, bl.a. i Irland. Høstens kurs har en større målgruppe som f.eks. sport og skole.

Konferansespråket på alle disse er engelsk. God tur!

Biblioteket på Hamar katedralskole

Under Bibliotekmøtet på Hamar fikk flere av styremedlemmene i NBF avdeling skole anledning til å besøke biblioteket på Hamar katedralskole. 3 skoler ble for ca 2 år siden slått sammen til en skole, og de har virkelig fått et stort og lekkert bibliotek de kan være stolte av. Bare se på bildene her!

Bilder: Åsne Hestnes


Referater fra årsmøte og medlemsmøte NBF avdeling skole


Referat fra årsmøte i NBF avdeling skole
HAMAR 16. 03. 2010 KL. 10.00-11.30

(Bilde: Biblioteket Hamar katedralskole)
SAKSLISTE:

1. Innkalling og saksliste godkjent
2. Frøydis Toland ble valgt til møteleder og Åsne Hestnes referent
3. Årsmelding. Åsne Hestnes leste årsmeldingen. Denne ble godkjent.
4. Regnskap. Aud Tåga gikk gjennom regnskapet. Revisjonsberetning delt ut. Regnskap og revisjonsberetning ble godkjent
5. Virkeplan 2010-2011. Åsne Hestnes leste opp forslaget. Dette ble godkjent med en liten endring under punkt 3 under formål: NBF avdeling Skole skal … ”arbeide for økt kunnskap om skolebibliotek”.
6. Budsjett 2010-2011. Aud Tåga gikk gjennom budsjettet. Hun påpekte at det er viktig å ha penger på bok ved årets begynnelse fordi aktivitetstilskudd og grunntilskudd kommer sent på våren. Mange viktige møter og konferanser avholdes før tilskuddene er tildelt, og vi må være i stand til å dekke utgifter til disse.
7. Valg. Siri Sjursen representerte valgkomiteen. Delte ut forslaget. Forslaget vedtatt. Styret fikk følgende sammensetning:
- Randi Lundvall, leder. (Løkeberg skole, Bærum, Akershus) – ikke på valg
- Åsne Hestnes, (Dønski vgs, Bærum, Akershus) – ikke på valg
- Aud Tåga, (Troms fylkeskommune) - gjenvalgt
- Siv Marit Ersdal, (Drammen vgs, Buskerud) - gjenvalgt
- Frøydis Totland, (Alta vgg, Finnmark) - gjenvalgt
- Ole Peder Moy, (grunnskole, Arendal) – ikke på valg
- Bernt Lage Breivoll (skolebibliotekkoordinator, Hordaland fylkesbibliotek) – NY
- Revisorer. Årsmøtet gir styret fullmakt til å kontakte revisorene for å høre om de kan fortsette.
- Valgkomite. Siri Sjursen fortsetter og finner med styrets hjelp en til som kan være i valgkomiteen for 2010.


Medlemsmøte Norsk bibliotekforening avdeling skole 2010
Hamar 16.3.2010

Medlemsmøtet ble holdt direkte etter årsmøtet ble avsluttet. 11 deltakere.
Møteleder: Frøydis Totland

Saksliste

1. Arbeid med skolebiblioteksplaner v/Aud Tåga

- Troms fylke var først ute med å lage en skolebibliotekplan for de 13- årige skoleløpet. Derfor har mange brukt den som mønster for eget planarbeid.
- startet med å invitere folk fra alle nivå
- samarbeid mellom Troms fylkeskommune, Statens utd.kontor (Nå: Fylkesmannen i Troms, utdanningsavdeling), og utdanningsetaten i Troms fylke. Alle instanser var nært lokalisert, en stor fordel. Hver av de tre institusjonene hadde en person hver representert i arbeidsgruppa.
- Planen ble presentert på en konferanse
- Politisk vedtatt i Troms fylkeskommune
- Hvordan får man planen implementert? Det var utfordringen! Det er vanskeligere å få til når det ble to-nivå kommuner (og ikke tre).
- Laget videre ”Strategiplan for bibliotek i videregående skole” (tospråklig). Også den politisk vedtatt. Yngre politikere snakket varmt om viktigheten av denne planen. Her ble det foreslått koordinator for skolebibliotekarene, men det har det til nå ikke vært penger til.
- Planen fremholder viktigheten av at skolebibliotekaren er organisert på skolen under pedagogisk ledelse.
- Viktig tiltak i strategiplanen nå: pedagogisk kompetanseheving av skolebibliotekarene samt fokus på hvordan rektor, lærere og bibliotekarer kan opparbeide større bevissthet om hvordan pedagogisk integrering av skolebibliotek kan bidra til skolebibliotekets merverdi på den enkelte skole.

2. Hvordan kan NBF avdeling skole bidra til at ressurser som Britannica School Edition (Bolse), A-tekst og lignende kan innlemmes i NDLA?

På bakgrunn av forespørsel fra Siri Sjursen, Hordaland fylkesbibliotek, henvendte sekretær Åsne Hestnes seg til Øivind Høines (Leder av NDLA) om følgende:
fellesavtaler som gir elevene i vgs gratis tilgang på A-tekst og Britannica School Edition. Dette er ressurser som koster penger. Likevel er det reist spørsmål om NDLA på en eller annen måte kan inkludere disse - og eventuelt tilsvarende læringsressurser - på sine nettsider. Både A-tekst og Britannica an viktige ressurser for elever i videregående skole.

Lederen av NDLA Øivind Høines svarte blant annet at det er en god tanke å samarbeide om slike innkjøp, og da gjerne et samarbeid mellom alle landets fylkeskommuner. NDLA har avgrensninger i sitt mandat som gjør at det er problematisk mht til å få til en avtale som bygger på dagens lisensieringsmodell for Britannica og A-tekst.Han mener at fylkeskommunene kan samarbeide rundt innkjøp av lukkede digitale ressurser, men det må være utenfor NDLA. Hvis det er ønskelig å forsøke å forhandle frem åpne lisenser med disse (og andre aktører) vil NDLA svært gjerne bidra for å få dette i stand., men ansvaret må altså ligge hos andre.

Medlemsmøtet konkluderte med at NBF avdeling skole bør henvende seg direkte til både ABM-utvikling, Utdanningsdirektoratet og NDLA og påpeke behovet for at nasjonale instanser kan ivareta skolenes interesser i slike saker som felles lisensavtaler.
Det er viktig å påpeke at mangel på koordinerende og ansvarlig ledd på alle nivå - kommunalt, fylkeskommunalt og nasjonalt – ikke må være et hinder for nødvendig ressurser tilgjengelig for elevene i den videregående skolen. Slik situasjonen er i dag, er det ingen som deifnerer slike spørsmål som en del av sitt ansvarområde.

Referent: Åsne Hestnes, Hamar, 28.04.2010

tirsdag 27. april 2010

Skolebibliotekets plass i fremtidig nasjonal bibliotekplan

Bror v. Krogh, bibliotekar ved Kongsberg videregående skole og leder av fagforum, Buskerud, hadde mandag 26. april et innlegg på BibliotekNorge-lista der han oppfordrer kunnskapsminister, kulturminister og nasjonalbibliotekar til å sørge for at skolebibliotek får en plass i en fremtidig nasjonal bibliotekplan:

"Nasjonalbiblioteket kan etter alt å dømme få ansvar for en overordna bibliotekplan for Noregsveldet.
Modellen for planen kan med stor sannsynlighet bli tufta på svensk planarbeid for samme fagfelt.
Jeg vil henlede oppmerksomheten på
'Plan för utvidgat uppdrag inom biblioteksväsendet, Kungl. biblioteket, Sveriges nationalbibliotek', som er populær lesning for tida.
Kungliga biblioteket (KB)/Sveriges nationalbibliotek får som kjent ansvar for alt bibliotekvesen i Sverige - det er i hvert fall tanken bak planen.

For skolebibliotek ønsker planen / KB seg likevel klarere tale og tydeliggjøring:

'Ett förtydligande avseende KB:s uppdrag för skolbiblioteken vore emellertid önskvärt. Utvecklingsinsatser inom skolbiblioteksområdet kräver dessutom ytterligare resurser.' ( Kap 6, side 25, annet avsnitt)

Det er kloke ord. Det er klar tale. Her står det at for Sveriges skolebibliotek, der er'e mye uklart og heller ikke er'e avsatt ressurser til utvikling.

Jeg lærer gjerne av Söta Bror:

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen, Kulturminister Anniken Huitfeldt, Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein:
Gå ikke i den fella at dere suverent glemmer de fylkeskommunale og kommunale skolebibliotekene i Norge.
Ikke glem skolebibliotekene i planleggingsfasen.
Gå ikke som hermegåsa slavisk i andres fotspor.
Den dagen Norge legger fram en Plan för utvidgat uppdrag inom biblioteksväsendet må skolebibliotek i Norge være utreda og definert og gitt fornuftige ressurser for utvikling.
Skolebibliotekene er etter norsk lovgivning bibliotek for alle som går det
13- årige lovpålagte skoleløpet i Norge. Og det er mange!

Skolebibliotek må løftes i en framtidig helhetlig plan for norsk bibliotekvesen".

NBF avdeling skole mener dette er klar og klok tale og har fått Brors tillatelse til å publisere innlegget her på denne bloggen også.

tirsdag 13. april 2010

Elevenes "kunnskapsarbeid" i skolebiblioteket

Den Nationella Skolbiblioteksgruppen har kartlagt hva som finnes beskrevet og forsket på i Sverige innen viktige områder for skolebibliotek. De har sett på "elevernas skolarbete som det visar seg i skolbliblioteket"

De har hatt et par hovedspørsmål:
  • Hvordan samarbeider / samarbeider ikke lærere og skolebibliotekarer? Er det forskjell mellom fagmiljøene?
  • Hvordan er de forskjellige "kunnskapsområden" representert i skolebiblioteket?
  • Hva lærer den blivende lærer om skolebiblioteket, og "hur det framtreder" i skolens pedagogiske arbeid?
  • Hva lærer blivende skoleledere / rektorer om skolebiblioteket?
  • Hva betyr "tillämpningen av kunnskapsbegrepp" i skolen og i skolebiblioteket?
  • (beklager knoting, men de svenske termene er mer presise noen steder)
Jenny Henning Ingmarsom er den som har gjennomført denne studien.

Vi i NBF - skole vil selvsagt lese og skrive mer om denne studien, og så kan vi jo ønske veldig sterkt å få gjort noe tilsvarende her i Norge!

Studien peker på at:
"Att söka, värdere och sammanställa information utgör en komplex samling förmågor, vars komplexitet inte minskar med antalet källor och medier som används.

Samtidigt med den tekniska utvecklingen har undervisningen gått från lärarstyrd kateterundervisning till ett elevcentrerat och undersökande arbetssätt, vilket förutsättar att eleverna använder många källor i sin informationssökning. Detta ställer nya krav på såväl elever och l¨rare som skolebibliotekarier. Därmed ökas behovet av välutrustade skolbibliotek samt informationskompetenta lärare och bibliotekarier."