onsdag 29. april 2009

Nytt fag i skolen? Nettfag = Informasjonskompetanse?

Det blogges og twitres om den (manglende) digitale kompetansen i skolen, både hos elever og lærere. Og det kommer mange forslag til hva som kan gjøres med dette. CingT er en aktiv elev på videregående skole i Sauda, og det er lærerikt å følge hennes tanker, både på blogg og twitter. Etter at debatten har gått noen få timer skriver Guttom Hveem på bloggen sin om at dette nye faget som har fått navnet nettfaget (kan følges ved å søke etter #nettfaget) er likt informasjonskompetanse! Det er mange av de temaene som vi er opptatt av som er ønsket inn i dette faget, så her bør alle skolebibliotekarer kaste seg utpå. På nettstedet Del og bruk er det opprettet et fag på wikien og vi har gruppa informasjonskompetanse, der går det ann å delta.
NDLA har akkurat startet en miniredaksjon for Helhetlig digital kompetanse, så de vil også komme med relevant stoff på dette område!
Det er spennende å være bibliotekar i skolen for tiden :)

Biblioteksmeldingen nevner også dette som en av våre viktige oppgaver!

torsdag 23. april 2009

Verdens bokdag


Hva skjer rundt om på skolebibliotekene? Det er helt sikkert et yrende liv.


På Drammen vgs hadde vi lanseringsfest for elevene som skriver til bokbloggen vår http://bfkleser.blogspot.com

På Sandvika vgs oppfordrer bibliotekarene elvene til helt enkelt å komme og låne en bok http://metaingrid.blogspot.com

På Høybråten deler Kjetil Kolstad i ForeningenLes ut bøker til alle, og det skjer rundt på alle grunnskoler idag.

Fortell gjerne hva dere gjør utav dagen!

Referat fra styremøte Avdeling Skole 3. april

Her kan du lese referatet fra siste styremøte:http://www.norskbibliotekforening.no/site/skole/article.php?id=105&p=

søndag 19. april 2009

Klipp fra St.meld.nr 23 (2008-2009) Bibliotek

Vi kommer med kommentarer til meldingen etterhvert, her kommer noen klipp:

"Kap 4.3.2 Skulebiblioteket
Skulebiblioteka står i ei særstilling som bibliotek på grunn av si nære tilknyting til skulen som eigarinstitusjon, og fordi læreplanane er styringsdokumentet. Skulebiblioteket er ein del av den pedagogiske verksemda og skal medverke til å realisere verdiar, læringsmål og innsatsområde i skulen. Samstundes er skulebibliotek eit bibliotek med krav til profesjonell behandling av materiale, formidling og samarbeid med andre offentlege bibliotek. Slik som for universitets- og høgskulebiblioteka krev dette eit aktivt og systematisk samarbeid mellom bibliotekar, administrasjon og undervisningspersonale.
Kommunen har ansvaret for skulebiblioteka i grunnskulen, og fylkeskommunen har ansvaret for skulebiblioteka i vidaregåande opplæring. Det faglege oppfølgingsansvaret for skulebiblioteka både i grunnskulen og i den vidaregåande skulen ligg i Utdanningsdirektoratet. ABM-utvikling har ansvaret for å innhente og formidle skulebibliotekstatistikk i samband med den årlege bibliotekstatistikken."

"Roller og oppgåver
På lik linje med andre bibliotek har skulebiblioteka eit ansvar for å forvalte informasjonen i samfunnet, og gje elevar og lærarar fritt tilgjenge til ulike fysiske og digitale kjelder. Grunnverdiar som ytringsfridom, demokrati og kulturelt mangfald skal sikrast. Tilgjenge inneber eit ope bibliotek i funksjonelle og lett tilgjengelege lokale, dessutan ressursar som omfattar skjønn- og faglitteratur og andre læringskjelder i trykt, digitalisert eller anna medieform som til dømes aviser, tidsskrifter og lydbøker. Basisoppgåver for alle skulebibliotek er å stimulere til auka leselyst, formidle litteratur, stille litteratur gratis til disposisjon og utlån, og å utvikle informasjonskompetansen til elevane. I lys av resultat frå PIRLS og PISA 2006 vil det vere nødvendig å styrkje og vidareutvikle denne oppgåva ytterlegare. Samstundes skal skulebiblioteka også vere i front på det digitale området."

Veldig kjent det meste av dette! Utfordingen er hvordan vi skal fylle alle rollene på en god måte med de knappe ressursene som skolebibliotekene har!

onsdag 15. april 2009

Bibliotek mot frafall

Siste nummer av tidsskriftet "Utdanning" (nr 8/2009) har på s. 30 en flott 2-siders artikkel om skolebiblioteket på Breivang videregående skole. Biblioteket ble som mange vet, kåret til "Årets bibliotek" i 2008. Artikkelen har fokus på at satsing på skolebibliotek gir uttelling mht å redusere antall elever som dropper ut av videregående skole. Det er gledelig at et skolebibliotek får så bred omtale i et tidsskrift som først og fremst leses av pedagoger. Artikkelen er dessverre ikke tilgjengelig på nett, men den er vel verd å spore opp i trykt versjon.

torsdag 2. april 2009

Bli medlem av NBF avdeling Skole!

NBF er en forening med innflytelse som driver et aktivt lobbyarbeid både ovenfor sentrale og lokale myndigheter.

Spesialgruppen Skole jobber spesielt med saker som angår skolebibliotek.
Dersom vi skal fortsette å ha innflytelse i forhold til de bestemmende myndigheter både nasjonalt og lokalt, trenger både NBF sentral og spesialgrupper som oss en stor medlemsmasse i ryggen. Det er vanskeligere å ignorere uttalelser og innspill fra organisasjoner med bred og solid representasjon i fagmiljøet.

Er du opptatt av å styrke skolebibliotekenes posisjon - bli medlem av NBF avd. Skole nå!

Innmelding kan skje på NBF hjemmesiden eller send en mail til aaasne.hestnes@gmail.com

onsdag 1. april 2009

Opplæring i kildekritikk

Birgithe Schmann-Olsen og jeg hadde et innlegg om informasjonskompetanse på Ung 3.0 konferansen. (http://www.flickr.com/photos/buskfyb/)

Jeg kom i snakk med en lærer og en skolebibliotekar fra ungdomsskolen etter foredraget. Læreren var veldig entusiastisk og ville gjerne starte opp med de kursene vi har utviklet. Mens skolebibliotekaren påpekte at med hennes veldig begrensede time-ressurser hadde hun ingen mulighet for å ta på seg denne opplæringen.


Informasjonskompetanse er noe av det viktigste vi kan drive med, etter mitt skjønn. Om elevene finner informasjonen på pcene sine i klasserommet, eller om de kommer til skolebiblioteket betyr ingenting. Det er prosessene rundt læringsarbeidet til elevene vi må blande oss inn i!

Men hva skal en skolebibliotekar i grunnskolen gjøre?

Det er en realitet at det er for små ressurser i grunnskolen, og det må harde prioriteringer til. Den enkelte skolebibliotekar vil selvsagt prioritere forskjellig etter hva hun liker å holde på med, og hva den enkelte skole har mest behov for. Og selvsagt må denne typen opplæring integreres i oppgaver og i fagene i tett samarbeid med læreren, ellers har det liten effekt.

Kan vi som skolebibliotekarer la være å gjøre dette?

Twitter som pensum for britiske skolebarn

I Aftenposten i dag 1. april skriver Espen A. Eik i en kommentar om Twitter. Han redegjør enkelt for hva "twitring" og "tweets" er, og viser til at The Telegraph melder at britiske skolebarn nå skal utvikle forståelse for nettsamfunn som Twitter.


Som skolebibliotekarer må vi stadig oppdatere oss. Eik påpeker at "den flate strukturen, hvor kjendisers babling og nyhetsoppdateringer fra CNN gis akkurat like mye rom". Stadig nye utfordringer for oss som kildeveiledere.