søndag 27. november 2011

Nye tall om skolebibliotek

Tord Høivik kommenterer i sin blogg om nyeste statitikk for skolebibliotek.

Nasjonalbiblioteket har gitt skolebibliotekstatstikken en egen nettside
søndag 20. november 2011

Brev fra NBF til kommunepolitikere i Alta

Skolebibliotekene har stått laglig til for hogg flere steder under høstens kommunale budsjettbehandlinger. NBF skole har i samarbeid med NBF sentralt og NBF Nord-Norge forfattet og sendt et brev til alle kommunepolitikere i Alta. Her kan dere lese brevet:

Til

Kommunepolitikerne i Alta Oslo 20.11.11

Via oppslag i Altaposten.no er NBF gjort kjent med at Alta ungdomsskole nedbemanner skolebiblioteket ved Alta ungdomsskole.
Norsk bibliotekforening (NBF) er en uavhengig fagpolitisk organisasjon som bla arbeider for å øke kunnskap om skolebibliotek på alle nivå. Vi vil gjerne markere vår støtte til de lærerne som står bak det åpne brevet.

Bemanning av skolebiblioteket er en av de viktigste suksesskriteriene for et operativt skolebibliotek. Et skolebibliotek uten personale er et boklager.
Skolebiblioteket er en naturlig arena og et viktig verktøy for å oppnå skolens læringsmål for leseferdigheter og informasjonskompetanse. Kunnskapsløftet bekrefter at bibliotekene skal betjene områdene informasjons- og lesekompetanse og disse kompetanseområdene er minst like viktige i tiden fremover.
Skolen trenger aktører og virkemidler som fremmer engasjement, nysgjerrighet og motivasjon. På skolebibliotekene er det nødvendig med et aktivt personale, som gjør at skolebibliotekene kan:

  • Bruke bibliotekarene i arbeidet for å holde fokus på grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og digitale ferdigheter.
  • Utnytte bibliotekarenes digitale kompetanse som veiledere i informasjonsgjenfinning.
  • Ha personale med spisskompetanse på litteratur som forutsetning for å samarbeide med lærerne om leseutvikling.
  • Utnytte potensialet som skolebiblioteket representerer som sosialpedagogisk arena.

Skolebiblioteket er skolens fagbibliotek og har samme målsetting som skolen selv. Det handler om å være en alternativ læringsarena som støtter opp under det som skjer i klasserommet, skolebibliotekets virksomhet skal være integrert med den øvrige pedagogiske virksomheten på skolen. Det får derfor store konsekvenser for hele virksomheten å å redusere bibliotekarstillingen til et minimum.

Lovverket sier at alle elever skal ha tilgang på et skolebibliotek. De lærene ved Alta ungdomskole som står bak det åpne brevet, peker på at å ha tilgang til et rom med bøker ikke er tilfredstillende. I dagens kunnskapssamfunn må skolene ha bemannede skolebibliotek. Det er rektorene som har ansvar for skolebiblioteket ved den enkelte skole. Politikerne kan legge til rette for at rektorene kan prioritere skolebibliotek. Dersom de folkevalgte i Alta mener alvor med sin satsing på kunnskap i kommunen, må dere gi elevene et godt skolebibliotek gjennom hele skoleløpet.

Med hilsen
Svein Arne Tinnesand (sign.) Rita Jørgensdatter (sign.)
Leder i Norsk Bibliotekforening (NBF) Leder, NBF avd. Nord-Norge

Åsne Hestnes (sign.)
NBF avd. skole

mandag 14. november 2011

Informasjonskompetanse og læring i bibliotekdidaktisk perspektiv - liveblogging

En lang og kronglete tittel på et flott kurs. Her har det ikke vært mye tid til å reflektere. Det får jeg gjøre senere.

Ber om overbærenhet med skrivefeil og ufullstendige setninger. Jeg deler mine notater fra dagen i håp om at noen der ute blir inspirert og forstår hvor viktig kunnskap Ellen Hjortsæter og Tove Pemmer Sætre deler her.

Å dele notater fra en slikt kurs vil aldri kunne erstatte det å være på selve kurset. Eksempler, diskusjoner, presiseringer, konklusjoner og forelesernes faglige tyngde og entusiasme kan ikke formidles her. Det kan heller ikke de viktige samtalene og diskusjonene som foregår i pausene. Vi håper på å bidra til at fylkesadministrasjonen rundt om i Norge forstår at et slikt kurs kan være med på å gi et faglig løft for skolebibliotekarer i videregående skole.


NBFs leder om skolebibliotek i Nationen

Svein Arne Tinnesand skriver om skolebibliotek i Nationen 11.11.11:

Selv om Opplæringsloven sier at alle elever skal ha tilgang til skolebibliotek varierer skolenes satsing stort. Det finnes grunnskoler som har 100 % stilling til skolebibliotekar, men landsgjennomsnittet er 5-6 timer per uke. Skal skolene utvikle gode skolebibliotek, trenger disse god bemanning.

Videre i innlegget finner vi gode begrunnelser for bemanning av skolebibliotek som kan brukes landet rundt.søndag 13. november 2011

Skolebibliotekarer skoleres i didaktikk

Rundt 45 bibliotekarer fra Oppland, Hedmark og Akershus er påmeldt. Fylkesbibliotekene i disse fylkene samarbeider om et to dagers seminar mandag 14.11. og tirsdag 15.11. i Oslo:

“Informasjonskompetanse og læring i et bibliotekdidaktisk perspektiv”

Opplæring i bibliotekdidaktikk har vært etterspurt av bibliotekarer i videregående skole. Det er flott at fylkesbibliotekene i Hedmark, Oppland og Akershus samarbeider om dette. Det tilfører bibliotekarene kompetanse de færreste har i grunnutdanningen sin, men som etterhvert nærmest er blitt en forutsetning for å arbeide i et moderne skolebibliotek i videregående skole.

Læringsmålene er at deltakerne etter kurset skal:
 • Ha kunnskap om begrepet informasjonskompetanse
 • Ha kunnskap om elevers og studenters informasjonssøkeatferd, og om samanhengen mellom informasjonssøkeatferd og læring
 • Ha kunnskap om bibliotekdidaktikk og læremiddeltenking
 • Ha kunnskap om skolebibliotekets og skolebibliotekarens rolle i skolens pedagogiske virksomhet
Arbeidsformen vil veksle mellom forelesninger, oppgaver og diskusjoner.
Tove Pemmer Sætre, tidligere hovedbibliotekar ved Høgskolen i Bergen og fylkesbiblioteksjef i Hordaland, og Ellen Hjortsæter, førstelektor ved Inst. for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus, har ansvaret for det faglige innholdet i kurset. Begge er opptatt av skolebiblioteket som en sentral læringsarena.

torsdag 10. november 2011

Stipend til Bibliotekmøtet mars 2012

Norsk bibliotekforening skole (NBF Skole) utlyser fire stipend i forbindelse med det 73. bibliotekmøtet i Stavanger.

Stipendene kan søkes av personlige medlemmer i NBF skole som ønsker å delta på bibliotekmøtet i Stavanger i mars 2012.
De som mottar stipend må delta på NBF skole sine arrangementer under bibliotekmøtet.

Hver søker kan få inntil kr 5000,- som skal gå til medfinansiering av reise og opphold.

Søkerne må gi en liten begrunnelse for hvorfor vedkommende bør tildeles stipend.
I tillegg må det legges ved budsjett.

Søknadsfrist: 7. desember

Melding om tildeling 15. desember

Frist for påmelding til bibliotekmøtet: 17. januar

Søknaden sendes på e-post til Frøydis Totland: Froydis.Totland@ffk.no

Fagforum for skolebibliotekarer i Finnmark møttes i Vardø og Vadsø 2.- 4. nov.Første vinterdag i Finnmark la vi på vei med fly, buss og bil i kuling, snø og glatte veier.Starten på møte ble noe forsinket etter lange reiser. Til sammen var vi 8 representanter fra bibliotekene i videregående skole i Finnmark som samlet oss i Vardø.
Første økt ble litt amputert, men dem som kom først frem snakket om bruk av Fronter og samskriving med googledokumenter. Fast på programmet er at vi tar en runde rundt bordet med status på hver skole. Deretter ble det informasjonssaker og løst og fast om gratis læremiddelordning. Vi arbeidet også sammen om en aktivitetsplan/årshjul som hver skole kan bruke som et styrings- og rapporteringsverktøy.
Når skolebibliotekarene møtes hos hverandre, er det viktig å få vist frem noe fra den lokale kulturen. I Vardø var det naturlig med omvisning på Vardøhus festning med Kommandanten. Sterkt inntrykk gjorde også besøket på det spesielle Heksemonumentet.
Etter en fantastisk god middag på indisk restaurant, tok vi den litterære avdelingen i baren på hotellet i Vadsø. Her delte vi leseopplevelser og filmer med hverandre.
Fredag møtte Fagforum den nye fylkesbiblioteksjefen i Finnmark, Ann Britt Svane og noen av hennes medarbeidere. På sakslisten var de blant annet orientering om strategisk planarbeid i fylkeskommunen, Den kulturelle skolesekken, og program for Litteraturfestival i Kirkenes.
Det er allerede bestemt at neste Fagforumsmøte blir i forkant av Litteraturfestivalen i Kirkenes 29. februar 2012.

Frøydis TotlandFagforumskoordinator, Fagforum for skolebibliotekarer i Finnmark

lørdag 5. november 2011

Vi aksjonerer i Bærum

I fjor foreslo rådmannen i Bærum å si opp alle skolebibliotekarene på ungdomsskolene i sitt budsjett for 2011. Sammen med elever, foreldre, lærere og bibliotekarer mobiliserte NBF til kamp - og vant.
I år foreslår rådmannen å si opp ALLE skolebibliotekarene i grunnskolen og ungdomsskolen. I brev til kommunestyrerepresentantene i Bærum 4. november har NBF bedt dem om å beholde skolebibliotekarene sine.

Brevet er et resultat av tett samarbeid mellom NBF sentralt, NBF Oslo/Akershus og NBF Skole. NBF Skole har også kontakt med FAUene i Bærum for å hjelpe dem med å argumentere for bibliotekarstillingene fra sitt ståsted.
Lokalavisen Budstikka har også publisert flere leserinnlegg som tar til orde for at skolebiblioekene fremdeles skal ha bemanning, Vi følger opp saken videre og håper at politikerne også i år verner om skolebibliotekene.

onsdag 2. november 2011

Bibliotek trenger bemanning

Altaposten.no 02.11 har stort oppslag på sin nettside om hvordan utilstrekkelig bemanning på Alta ungdomsskole nå opprører lærerne:
"I et åpent brev til Alta kommune slår fire lærere alarm rundt biblioteksordningen på Alta ungdomsskole. - Da skolen ble pusset opp for 200 millioner kroner for noen år siden var tanken at biblioteket skulle være hjertet i skolen. Det viste seg å være helt korrekt. Biblioteket ble flittig brukt, og lesemengden per elev økte..."
Etter sommeren er imidlertid bibliotekarressursen redusert til 4 timer i uken - noe som knapt rekker til noe annet enn rydding.

Det er flott at brukerne -her representert ved lærere - påpeker at skolebiblioteket ikke er noe mer enn et boklager når personalressursen blir minimal.
Fra NBF skoles ståsted er skolebiblioteket skolens fagbibliotek og har samme målsetting som skolen selv. Det handler om å være en alternativ læringsarena som støtter opp under det som skjer i klasserommet. Skolebibliotekets virksomhet skal være integrert med den øvrige pedagogiske virksomheten på skolen. Det får derfor store konsekvenser for hele virksomheten å redusere bemanningen til et minimum.
Vi håper politikerne er lydhøre og kreative slik at bibliotekarressursen kan økes igjen. I dagens kunnskapssamfunn må skolene ha tilstrekkelig bemannede skolebibliotek.

onsdag 28. september 2011

Karrieredagene på HiOA

NBF skole holder et foredrag. Christiane Johannessen fra St. Svithun vgs skal delta på dagene, og har laget denne stilige videoen:
Så det kommer ikke til å være tvil i studentenes sjel, - Skolebiblioteket er verdens beste arbeidsplass!

søndag 25. september 2011

Videreutdanning i Sogn og Fjordane

for lærere riktignok, men skolebibliotekarer kan sikkert bli med.
Veldig spennende og omfattende om informasjonskompetanse og sosiale medier
http://webtenester.blogspot.com/p/informasjonskompetanse.html

fredag 23. september 2011

Nytt nettsted Ungdomsbøker.no!

UiA gjorde meg oppmerksom på en ny ressurs på nettet. mange forlag har gått sammen om å presentere ungdomsbøker. Dette er en spennende satsing, men det minner veldig om forlagkatalogene?
Hvem er det som skriver her? Er det bibliotekarer, ungdommer, litteraturvitere??? Det klarer ikke jeg å finne ut av.
Man kan opprette konto og delta, og det kan helt sikkert bli bra, men jeg savner en mer "personlig" stemme.

Ta en kikk på www.ungdomsbøker.no og se, dere også!

Ellers vrimler det av bokblogger på nettet, og der er det mange gode anbefalinger å finne!

I Buskerud skriver skolebibliotekarene sammen på Buskerud leser
Fortell oss om deres, eller de bloggene dere bruker :)

fredag 19. august 2011

Idag er det minnemarkeringer på mange skoler i Norge


"- Vi hadde så mange fine fremtidsplaner sammen. Valgkamp med saker som å beholde skolebibliotekarene og mobbemanifestet. Tre år på videregående ... Nå har vi mistet Margrethe, men jeg skal leve videre for begge. Jeg synes jeg hører stemmen hennes: «Bare fortsett alle sammen, ikke depp på grunn av meg», sier Ragna Bakås Sørlundsengen." 
Dette stod i Aftenposten 8.8.11.

Samtalene mellom elevene preges av dette, skolebibliotekene er gode arenaer for markering. Hvordan gjør dere det?

På Drammen vgs har vi laget en lenkesamling med noen av tekstene fra aviser og blogger, det er mye stoff som må belyses i fagene utover året. 


Vi har laget en utstilling med brokker fra Til Ungdommen, pyntet med roser og lys, og tenker at den skal henge en kort stund nå rundt minne markeringen.


Lykke til med gode samtaler, engasjerte debatter og kunnskapsformidling utover høsten!fredag 15. juli 2011

Ny internasjonal bok om skolebibliotek

Boka heter Global Perspectives on School Libraries: Projects and Practices. Den er redigert av Luisa Marquardt og Dianne Oberg og utgitt av De Gruyter Saur, in 2011 (IFLA Publications; Nr 148 / ISBN 978-3-11-023220-2). Om boka:
"Education for all can be more effectively provided through the services, programmes and activities of the school library tailored to the needs of the school community. This inspiring book can foster the school librarian's professional development for school library enhancement. It aims at providing amazing topics, methodologies, approaches and experiences. It presents projects and practices addressing the challenges of supporting basic literacy, including contexts where many children cannot or do not access formal instruction on a regular basis. These may inspire education authorities, public librarians and other cultural professionals who work closely with schools and communities". Blant bidragene er Siri Ingvaldsen om Program for skolebibliotekutvikling og Randi Lundvall om IFLA Section for School Libraries and Resource Centers.

Skolebibliotek styrkes i svensk skolelov

I den svenske skoleloven (2010) styrkes skolebibliotekene, se
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800
2. kap, §36 : Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.

onsdag 29. juni 2011

PISA-undersøkelsen om "Digital lesing"

"I tillegg til rene leseferdigheter på skjerm blir elevene testet i hvor gode de er til å navigere mellom ulike sider på internett, hente ut informasjon og vurdere om kildene er troverdige." skriver Karen Tjernshaugen i Aftenposen.
Dette er en spennende undersøkelse for oss som jobber med informasjonskompetanse / digital kompetanse. Gå inn og ta testen, her er mange tips til hva vi bør jobbe med!
http://erasq.acer.edu.au/ 
Logg dere inn med brukernavn public og passord access

Det finnes mange kritiske røster til hele PISA testingen http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4158116.ece

Men det er tankevekkende at New Zealand som har satset så mye på lesing i mange år skårer så bra, ungdommene der er vel ikke så annerledes enn våre? (Regner liksom ikke med Korea)
Samtidig er det vel ikke så rart at lesing på papir og lesing digitalt følger hverandre?
Til høsten må vi ha gode opplegg for bedring av lesestrategier og digital kompetanse!

fredag 27. mai 2011

Nordnorsk Bbliotekskonferanse sluttet med et kraftforedrag av Pål Hivand

Pål Hivand
Blogging og makt
- eller ordets makt

For mange år siden følte Hivand seg forpliktet til å varsle om dårlige arbeidsforhold på arbeidsplassen. Det fantes ikke noe regelverk, ikke noe forum, for å finne mer ut av dette startet Hivand startet bloggen advarsel.

Hva er makt?
Definisjonsmakt, tidligere var det sånn at noen få definerte og ikke minst disponetrte kanalene. Ikke alle synes bloggere har makt, en art. av Kristine Løwe peker på at norske bloggere ikke hatt samme gjennomslag som i f.eks. USA og England.
Kanskje handler det mer om hva folk synes bør være på dagsorden. 
For det er ikke sant, mener Hivand. Stopp DLD er et eksempel på dette. Bloggen advarsel.no har hatt 600 varsler historier.
VOE med 85.000 daglige lesere, hadde hun makt? (Hun la som kjent ned bloggen pga. at det tok mye tid, og fordi det kom mange negative kommentarer på bloggen hennes.)

Først var det kirken - de hadde makten og ordet. De lage bøkene, og utvalget var Biblelen, og bøker som refererte til tekstene.
Gutenberg - lagde det første massemedium. Det var mange argumenter mot dette, de var ikke pene nok, det ville bare forvirre folket der ute å ha så mye å velge mellom.

Bloggrevolusjonen - det skulle være vanskelig å distrubere, det skulle være et kvalitetstempel å bli publisert. Plutselig var det kjempelett. Blogg lager du raskt, og du har uendelige muigheter for lagring og publisering.
Vi har definert verdi slik at det det er knapphet på det har verdi.

Men var det kattebilder revolusjonen skulle dreie seg om? Kattebilder er det mest publiserte på nettet, eller kanskje det er noe som er mer, men det finnes uendelig mange kattebilder der ute.
I et øyeblikks overflod så lager vi kattebilder.
I overfloden er det mange som ønsker å dele sminketips. Ungdom snakker bare med hverandre, de bryr seg ikke om at rosabloggere blir sett ned på av medieviteerne. Vi snakker sammen - det er det som er revolusjonen.
Forbrukerne har mye mer makt, bloggerne forteller om sine erfaringer. 
Marias Metode - http://mariasmetode.wordpress.com/ har gitt en pasientgruppe en stemme. Hun blir lyttet til.
Tradisjonnelle medier så på varslere som potensiele kilder, nå er de ikke det lenger. De har sine egne kanaler.
Øivind Strand skriver  http://oyvindstrand.wordpress.com/- en forfatter som har stått på lenge for å få gitt ut bok, ble overbevist om å blogge.

Boka dør, litteraturen lever. Hvorfor skal vi gå på biblioteket. Nye generasjoner vil ikke nødvendigvis verdsette trykt materiale. 
Bloggingens invitasjon til samtale er nyskapnde og revolusjonerende. Samtalen har fått et nytt språk - ikke lenger bare ord! 
Film, bilder og lenker er viktige sosiale objekter i samtalene. For dagens unge er samtalene uinteressante uten dette siste.
Makten er flyttet. Vi holder fremdeles på med det gamle, fordi det er det vi kan!

torsdag 26. mai 2011

Bibliotekets rolle i en digital overflodsverden

Thomas Gramstad

Premisser for informasjonssamfunnet: økende informasjonsmengde, lagring/overføring/behandling blir stadig bedre og raskere, vi får stadige nye teknologier, folks digitale kompetanse øker. Det blir stadig lettere å kopiere.

Konsekvenser: fri flyt av info blir normen. Stykkprismodellen forsvinner. De gamle mediene vil forsvinne langsomt. Alle blir forfattere/skapere, remixere, skillet mellom skaper og bruker forsvinner. Vi får digitalt gjenbruk.

Digital overflod skaper ny knapphet: tid og oppmerksomhet. Det er dette det er konkurranse om, og den meste konkurransen skyldes helt lovlig innhold.

Vi får en annerledes økonomi, andre premisser for hva som kan kjøpes og selges. Folk vil ikke nødvendigvis ha produktet gratis, men de vil ha det med en gang. Man selger tjenester i stedet for produkter. Det blir større avstand mellom produkjon av åndsverk og salg av tjenester rundt det. Åndverket blir et gratis "visittkort", det er tjenestene rundt som selges. Utfordringen blir å ikke være usynlig, ikke drukne i mengden.

En løsning er å bruke egne fans til å markedføre seg. Dette kan f. eks. gjøres med frie lisenser, som f. eks. Creative Commons. Åndsverket kan distribueres og gjenbrukes fritt av fansen, og det er markedsføringen. De som har prøvd dobbelt publisering av både papir og gratis på nettet opplever øket salg av papirboken.

Tjenester man kan yte for de som produserer tekst: grafisk design, redaktørtjenester, korrektur, PR, agentvirksomhet, print-on-demand, å finne boken. Biblioteket kan ha som tjeneste å være et kvalitetsstempel: det som er på biblioteket er bra. Disse tjenestene vil ikke lenger være klart definert til faste aktører, rollene vil være flytende.

Nye bibliotektjenester bør bygges opp om behovene synlighet, øyeblikkelighet, enkelhet. På bibliotekspråk søk, katalogisering, sortering, metadata. Vi må være en del av delingskulturen på nettet, ikke bli assosiert med de som vil kontrollere. Den digitale overfloden er et kjempefremskritt må vi huske, bl. a. for demokratiet.

Bruk av frie lisenser vil gjøre det enkelt for oss å navigere i forhold til opphavsrett. Vi vil også kunne bli steder for gjenbruk og ny produkson av materiale. En ny ide er et Creator Endorsed-merke, som viser at penger går tilbake til skaperen. Mange brukere ønsker det. En annen ide er merking av verk som som har falt i det fri (publc domain). Her kan bibliotek garantere kvaliteten/korrektheten, så det er et naturlig arbeidsområde. Hvert lands nasjonalbibliotek bør opprette baser over verk som faller i det fri, evt. kombinert med automatisk elektronisk publisering.

E-boken nå: dårlig utvalg, forskjellige kopilåser, låser mot distributører - dette vil gå dårlig. E-boken må ha frie lisenser og fri kopiering, integreres med Internett, med annen teknologi, med aviser og tidsskrift.

Biblioteket må være som den røde dronningen Alice møter hos Lewis Carroll, hun som måtte løpe hele tiden for holde seg på samme sted. Dette er "The Red Queen Hypothesis" om den digitale verden.

Politiske spørsmål til slutt:
Hvorfor moms på e-bøker?
Hvorfor er ikke kjøp av filer omfattet av forbrukerkjøploven?
Hva med digitale innkjøpsordninger?
Hvorfor er det ikke pressestøtte til nettaviser?

Nytt styre i NBF Skole

Under Nordnorsk bibliotekkonferanse i Alta hadde NBF Skole årsmøte onsdag 25. mai, og styret har fått denne sammensetningen:
Leder: Åsne Hestnes
Styremedlemmer: Randi Lundvall, Siv Marit Ersdal, Frøydis Totland (sekretær), Aud Tåga (kasserer)
Varamedlemmer: Bernt Lage Breivoll, Anne Dagrun Husabø (ny)

Årsmøtet vedtok følgende virkeplan for NBF Skole 2011-2012
Formål

NBF Skole skal: • arbeide for at skolebiblioteket får en sentral plass i skolens virksomhet ved å synliggjøre det som en arena for læring, kunst- og kulturformidling

 • arbeide for at alle grunn- og videregående skoler har et likeverdig bibliotektilbud i henhold til lovverket.

 • arbeide for økt kunnskap om skolebibliotek

 • være en sentral støttespiller for NBF i saker som angår skolebibliotek

Virkeplan


* Faglig engasjement


Gjennom artikler, blogginnlegg og direkte henvendelser skal NBF Skole spesielt fokusere på • nødvendigheten av å øke stillings- og tidsressursen i barne- og ungdomsskolen

 • Utviklingsprogram for skolebibliotek

 • Skolebibliotekstatistikk

 • Skolebibliotek i lærer- og bibliotekarutdanningen

 • aktuelle saker og henvendelser

* Medlemskontakt og profilering


NBF Skole skal • holde medlemsmøter i forbindelse med faglige møter

 • videreutvikle samarbeid med fagforumene i vgs.

 • videreutvikle hjemmesiden og NBF Skoles blogg

 • samarbeide med NBFs hovedstyre, SiN (Skolebibliotekarforeningen i Norge), Nasjonalt kompetansenettverk for skolebibliotek, Utdanningsdirektoratet og andre aktuelle instanser

* Internasjonalt engasjement


NBF Skole skal- ha et internasjonalt engasjement gjennom IFLA , seksjon for skolebibliotek samt kontakt med ENSIL og IASL. For inneværende periode innebærer dette deltakelse og lederverv i IFLA, seksjon for skolebibliotek


Fullstendig referat kommer senere.

Leseopplæring for voksne

Gry Høgberg, Glåmdal interkommunale voksenopplæring (GIV)

GIV driver oppdragsbasert kursvirksomhet for NAV bl. a., i tillegg til kommunale oppgaver. De har systematisk bygget en kompetanse på leseopplæring i form av personell og kartlegginger. Satsingsområder er basisferdigheter: lesing, skriving, data, matematikk. le

Lese og skrivekurs for voksne i areid (VOX), for arbeidssøkere (NAV, VOX) blir kjørt sammen med praksis på arbeidsplassen. De har og bransjespesifikke kurs hvor leseopplæringen legges inn som en del av et generelt kurs innen bransjen.

Målgrupper: folk i yrker uten formelle kompetansekrav. Arbeidssøkere, som ofte aldri kommet inn på markedet. Sykemeldte: voksne med lesevansker faller ut ved omstilinger, takler det ikke, det gir seg utslag i en sykemelding. Det kan sitte i hodet, men skyldes ofte at disse gjerne blir sittende med noen få fysisk tunge oppgaver. Innvandrere uten skolebakgrunn. Koranskole f. eks. er ofte bare utenatlæring. Drop-outs fra videregående.

Lese- og skrivevansker er et vanskelig tema for mange voksne. De holder problemet skjult - til og med for ektefelle og barn. Men faktum er at arbeidsgivere nesten alltid ønsker å hjelpe.

Erfaringer: det er vanskelig å rekruttere til leseopplæring. De eldre opplever det som en skam. De i videregående eller unge vrir seg unna - de forklarer det med at de "gidder ikke lese", det er kjedelig, de klarer seg fint. Mange vet ikke at de har dårlige ferdigheter. De opplever lesning som kjedelig fordi de ikke kan lese.

Ulike ufordringer: dysleksi eller lignende (oppmerksomhetsproblem f. eks.), da finnes det hjelpemider. Eller de trenger oppfriskining - da er det sanakk om leseteknikk, studieteknikk.

De som har anerkjent at de har et problem er motiverte og har mye raskere progresjon. Det å lære å skrive er ofte mer motiverende enn å lære å lese - de fleste ser og har lettere for å innrømme problemet der.

Målgruppen bruker ikke biblioteket. Låner kanskje til barna, noen prøver kanskje å lese for dem - men selv det er vanskelig for dem og sjelden.

Hvordan vekke interessen for lesing? ALL lesing er nyttig, for det er mengdetrening som må til. Fokus på tekster som er relevante: sakprosa, fagtekster, tekster knyttet til arbeidsoppgaver, til hobby, bil, hage... gjerne magasiner. Kombinerer med data, gjerne slik at lesetreningen er "kamuflert".
Kurs over lengre tid åpner for skjønnlitteratur: lettlestbøker er gjerne den første boken. Historiske bøker og krim er bra. Så kommer leselysten.

Effekter: de overfører kunnskaper om innlæring til barna. Forkorter leksetid med barna, enorm hjelp for barna. De våger å ta utfordringer, realisere drømmer.

Samarbed med biblioteket: de satser på å gjøre målgruppen kjent med biblioteket. Deltar på arrangementer. Viser dem en arena for lesing utenfor voksenopplæringen. Gjør lettlestlitteratur tilgjengelig. Samarbeider om innkjøp. De viser biblioteket som en kilde til kunnskap og kultur: biblioteket bruker kursdeltagere til høytlesning, f. eks.

Biblioteket kan bidra til alminneligggjøring av problemet - være et sted for de som ikke har kommet ut av skapet. Ha kompetanse på hjelpemidler. Ha bøkene synlige, men litt diskret. Biblioteket kan samarbeide med andre aktører, som GIV, som leseombud. Hun anbefaler til slutt at vi gjør oss kjent med ww.vox.no.

Ebøker biblioteker og utlån, konferansen hadde to spennende foredrag om dette

Kjartan Vevle: Biblioteka som aktør i den nye digitale kvardagen; BS Weblån
Vil snakke om E-bøker og andre digitale dokumenter. Debatten om ebøker har kommet etter at ebøkene IKKE har kommet. Lite debatt før dette.
Bibliotekets oppdrag; kunnskapsformidling, kulturformidling, norsk språk, oppleving , folkeopplysning.

Kommersielle digitale medier: Vevle vil snakke om ebøker, lydbøker som digitale filer har ikke slått stort an, kan kjøpes og lånes ut. Utlån av musikk er dyrt pga div. vederlag. Dessuten Spoify; musikkutlånet går ned. Hvorfor skal det gå andelrledes med bøker? er det ikke bae sånn at utviklingen her kommet lenger i folks bruk av musikk?
Film enklere. Andre digitale medier f.eks. spill

Aktører på den norske e-bokmarkedet:
 forleggere; ser at bibliotekene kan legge et godt grunnlag for ebøker slik som de har gjort med lydbøker. Har funner en løsning som gjør at norske ebøker kan bli lest på de fleste lesebrett. Moms gjør at ebøkene ikke blir billigere enn papirutgaven. Kanskje momsen vil reduseres/fjernes etter hvert, mener Vevle. Bokskya kom i april, men avtaler med forfatterne er ikke klarlagt enda. Forleggerne vil også skape et marked for salg av ebøker, for liten økonomi i bibliotekverdenen
 forfattere; vil gjerne ha e bøker, men må få en god ordning for sine royalties
bibliotekene; opptatt av teknologiske løsninger,f.eks at en lydfil som kan lånes ut mange ganger
bokhandlerne; vanskeligere forhold for slag av ebøker
leverandører av lesebrett og e-bøker; BS en av aktørene

Forslag på løsning: Bibliotekene kjøper flere lisenser for å låne ut til flere; vil skape et marked for salg

BS forhandler om å få ulike typer lisenser f.eks i forhold til bestselgere i perioder

I USA og Tyskland er utlån av ebøker stort.

Hvis vi ikke greier å få til et privat marked for salg vil vi få en ordning for karantenetid. Kommer i konflikt med biblitekets oppdrag.

Ebøker i biblioteka: samlingsoppbygging, utlån, formidling. Sistnevnte den store utfordringa.

Hvordan skal vi formidle bøker, når låneren ikke trenger å komme til biblioteket?

Hvordan unngå at det bare er bestselgerne vi formidler, og i sterk konkurranse med bokhandlerne.
Effektive driftsløsninger: i 2009 var bokbudsjetta 10,8% av det samla driftsbudsjetta

BSWEBLÅN
Utlån, formidling og adm. av didgitale dokument:
ebøker, lydbøker, musikk og film
Låner kan sitte hjemme, sjekke bibliotekets samling, bestemme hva slags utgave av boka de ønsker
Biblioteket må ha et system som takler dette i forhold til alle typer dokument
Utgiver må passe på at alle forhold rundt boka er sikre.

Rammevilkår for bibliotekene: Økonomi, formidling,

Viktig at vi får et system der låner kan komme med det lesebrettet hun har og låne på en enkel måte.
 Systemleverandørene må integrere ebok-utlånet inn i dagens websøk. Veldig viktig!
BS ser for seg å integrere boksky-løsningen i sin løsningen, den er på plass, men så er det avtalene med forlagene... det tar tid!!


E-bok-prosjektet ved Buskerud fylkesbibliotek? Erfaringer så langt
v/ prosjektleder Dag Erlend Lohne Mohn


Les artikkelen son stod i Aftenposten om prosjektet http://www.aftenposten.no/kul_und/article4124271.ece


Fylkesbiblioteket i Buskerud har startet opp e-lån
Det er kommet, i USA er lesing av ebøker på 10%
Når våre lesere ønsker det, bør vi tilby det :)
Vårt hovedmål er å skaffe gode vilkår for leserne. Bibliotekarer må ikke bli det samme som pirater, vi må lage sikre systemer. Ulovlig filkopiering vil vi ikke bidra til.
Å låne ut ebøker er ikke det samme som å si bare sitt hjemme, kom ikke til biblioteket.Vi kan ikke erstattes av en server. Biblioteksrommet er viktig. Tall fra USA tyder på at det er nye grupper som begynner å lese.

Hva er gode vilkår for e-lån?
Tilgang til alle bøkene som et forlag selger, det er opplagt for p-bøker, men ikke for ebøker.
Boka kan lånes det kan kjøpes (ikke karantenetid)
fornuftige prise
frihet til selv å velge (ikke pakkeløsninger)
Innkjøpsordning m på plass
NBF har satt ned en gruppe som skal jobbe med ebøker
Hva blir NB's rolle?

Hva skal vi gjøre når bøkene blir digitale?
Formidling, veiledning, kultur, +++

God uten juks, - fusk, plagiat og referanser ved professor Vidar Gynnild NTNU


http://universitas.no/kommentar/51796/klar-ferdig-juks oppslag i Universitas i 2008 viser at omfanget er stort. Universitas spør her: Er studenters etiske bevissthet og faglige stolthet i ferd med å råtne på rot?
Gynnild viste til flere eksempler fra Norge, Tyskland og Sverige. I USA har de vært mye tidligere ute med fokus på dette.
Gynnild ser på plagiering og forskningsjuks som en form for korrupsjon.

Eksemplel på nettsted som tilbyr tekster du kan kjøpe fra arkiv eller på bestilling: http://www.bestessays.com 
Du kan bestille alle mulige type oppgaver og bestemme selv hva slags karakter det skal være på den. Jo kortere tidsskrift, jo høyere pris.
Det finnes mange slike typer tjenester på nettet.

Academic integrety
- the quality of being honest and having strong moral principles that you refuse to change (Cambrigde adv. Learners Dictionary)
- is practicing integrity in teaching, learning and research.

Academic dihonesty
- cpoying, prarphrasing or ciring without docmentation

Like viktig som å lære touch-metoden er å lære seg å bruke referanseverktøy, verktøy som feks enote osv... - grunnleggende digital ferdighet?

Plagiat oppstår hvis man mister tråden i kildeinnhenting, ikke forstår referanseteknikk, tidspress, ignorerer referansestandarder, trang til akademisk forbedring, at man ikke vet hva som kreves osv.

Hvordan fremme integritet
- fremme informasjonsstrategier - elevene må få vite hva dette handler om! Ulike fag har ulike strukturer osv
- strukturer/rammer  - individuelle kontrollerte prøver kan erstatte tradisjonelle vurderingsformer, kan være en policy ved skolen
- honor codes (am begrep) angår det individuelle ansvaret
- detection tools (har med teknikkken å gjøre)
- sanksjoner ved juks. Må nedfelles i skolens policy og må gjøres kjent. 

Informasjonsstrategier
- etabler konsensus i personalet for hva som er akseptabelt ikke ikke
- begynn i ett fag først og diskuter hva som er overførbart til andre fag
god undervisning til elevene 

Viktig å klargjøre
- skal eleven forstå eller bare gjengi kunnskap
- skal de  samarbeide?

Veiledning underveis i skrivearbeidet kan være en viktig hjelp til å ungå plagiering. Krav om refleksjon rundt kildevalg kan også være effektivt. 

onsdag 25. mai 2011

De papirløse bibliotekene - Hvordan en framtid uten bokhylle påvirker bibliotekene,

Med biblioteket inn i framtiden
Per Kristian  Bjørkeng Journalist i Aftenposten og forfatteren av boka Nettkidsa

Fordragsholderen presiserer at han ikke ser for seg et bibliotek uten bøker, men kanskje uten pbøker.

Etterhvert har lesebrettene blitt gode nok til å lese bøker på. 
Bibliotekene vil bli sterkt preget av dette. Idag er boka er representert i et antall i eksemplerer. Dette gjelder pboka, formidling av ebøker er helt anderledes. Da er det en kopi som deles ut. Det er noe helt nytt.
Veksten blant salg av e-bøker er rask og selv om de norske forlagene mener at det ikke er så stort, så bør vi ikke la oss lure.
Hvis du kan kjøpe ebøkene billig og enkelt fra bokhandel hjemmefra, så gjør du det.  Balansen mellom forlag og bibliotek må finnes opp på ny. Derfor vil ebok-markedet være veldig tregt i Norge, helt til forlagene finner ut hvordan de kan tjene mer på ebøker enn pbøker.

To modeller for dette. 
Leiemodellen - biblioteket betaler pr lån. Dette har funget i ti år i Sverige, lesebrettene har gjort at dette markedet eksploderer. Dette kan føre til at bibliotekene har brukt opp pengene sine allerede før sommeren. Fordelen er at bibliotekene ikke må kjøpe inn et antall eksemplarer, det er etterspørselen som genererer kostnadene.
Eksemplarmodellen - et forsøk på å kopier alle ulempene med papirbøkene over til ebok. Da må biblioteket kjøpe et fast antall, det blir ventelister osv. Bokhandelen konkureres ikke ut. Harper Collins har begynt ta penger for slitasje på ebøker. De blir boikottet av bibliotekarer i USA

Kanskje forlagene selv kan tilby de gamle bøkene. I konkuranse med bibliotekene.
Bokhylla.no er en suksess. Og det til tross for at lesevennligheten ikke er noe særlig. Amazone inngår avtaler med biblioteker om utlån av bøker.

Musikkbransjen viser hvilken vei dette vil utvikle seg i. Wimp og Spotify. Hvis du kunne betal 99 kr. og der får du tilgang til ebøker.
Dette vil ruinere prinsippet om gratistilbudet til bibliotekene

Piratkopiering er grunnen til forlagenes bremsing.

Finansieringmåtene som velges legger føringer for utviklingen framover. 

Moe Skarstein presiserer at de ikke har tenkt å lage en alternativ database, men at den basen de har idag kan være et utgangspunkt for å distrubere filene. 
For eksempel å frikjøpe rettighetene til eldre bøker.

Foredragsholderen stiller spørsmål om hvordan det blir å jobbe i et eblibliotek, om vi bibliotekarere har tenkt over hvordan det blir?
Isteden for som vi er idag generalister på veldig mye, kan vi dyrke fram speialister på mange områder og dra nytte av dem over hele landet.

Tinnesand minner om at veilederrollen er og vil alltid være viktig. I tilegg til å være en lokal møteplass. I Norge er det også mange politiske kulturelle føringer som gjør det mer komplisert og spennende enn i USA, Kulturfondet f.eks.

Tinnesand og Skarstein om biblioteket i fremtiden

Mer liveblogging fra Nordnorsk bibliotekkonferanse:
Svein Arne Tinnesand, leder NBF
Biblioteket er et politisk prosjekt

Tinnesand drar paralleller mellom FrPUs debattinnlegg i Dagbladet fredag 20.05 http://www.dagbladet.no/2011/05/19/kultur/litteratur/bok/bibliotek/frp/16585236/og Vetle Lid Larssens innlegg i Aftenposten mandag 23.05. http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article4129315.ece
De handler begge om brukernes bilde av bibliotekene og hva de mener det bør være.
Bibliotekarer vet at bibliotek er noe mer enn et sted der det står bøker. Vi vet at brukere bruker biblioteket veldig ulikt, og at alle disse måtene er legitime. Men vi oppfattes ofte mest som et sted der man kommer og bytter bøker og går igjen. Dette bildet er ikke oppstått uten grunn. Statistisk sentralbyrå fokuserer feks i Samfunnspeilet på tall knyttet nettopp til dette. Her har vi en kjempeutfordring mht å utvide bildet!
FrPU mener at det ikke er en offentlig oppgave å drive et bibliotek, bibliotek i betydningen et sted vi bytter bøker. Utfordringen handler for oss om å få fram at bibliotek er mer enn dette. Bibliotekene er arbeidssted, møtested, studiested osv.
Viktigste begrunnelse for bibliotek ligger i følgende:
Vårt samfunn har politisk bestemt at vi skal ha bibliotek i alle kommuner. Hvorfor? Her ligger fundamentet i det politiske oppdraget vårt. Svaret: bibliotekene fremmer demokratiet og sikrer innbyggerne tilgang til informasjon. Å fremme lesing er mer enn å være utlånsstasjon.
Sommeren 2009 behandlet Stortinget Bibliotekmeldingen som ble lagt fram i april samme år. Interessant og god melding på det tidspunktet. Tinnesand mener at meldingen ga noe mer enn det man trodde ved første gangs lesing.
Kommunene vil i fremtiden ikke satse på bibliotek hvis biblioteket skal være et lukket rom der folk utelukkende leser bøker.Det går an å ta vare på litteraturarven og fremme lesing, men samtidig stå for det at bibliotek er mer enn bøker, Dette er nødvendig for å være tro mot det politiske oppdraget vi har: å fremme demokratiet.
Viktig for all bibliotekvirksomhet å alltid ha dette klart for seg: formålet er å fremme demokrati.
I årets kommunevalgkamp må bibliotekene vise til hvordan bibliotekene kan være med å realisere de mål de folkevalgte setter for kommunen. På denne måten kan de spille seg inn som sentrale aktører i lokalmiljøet.
Biblioteket ER svaret - NBFs parole fremover! Biblioteket er et redskap til å løse de utfordringer kommunene står overfor. Der er 15 330 259 gode grunner for å satse på biblioteket http://www.norskbibliotekforening.no/article.php?id=2615 Kommunekampanjen 2011 inneholder mye argumentasjon som kan brukes lokalt.
Ansvaret for at omverdenen har et "feil" bilde av hva bibliotek er, det må vi bære selv. Og det er bare vi som kan endre det.

Vigdis Moe Skarstein, leder Nasjonalbiblioteket
Med blikket fremover

Vi må ha blikket både innover og utover. Hvordan møte morgendagens utfordringer?
Nasjonalbiblioteket har 400 medarbeidere, budsjett på 400 mill i året, 100 km konvensjonelt materiale, 3 petabyte digitalt innhold .
Utgangpunktet for formidlingen - arkivene er i bevegelse. Framtidens digitale arkiv skapes i det øyeblikket innholdet publiseres. Arkivene er interaktive og ikke stedbundet. Det reiser spørsmålet om hva slags lokale arkiv vi trenger?
Kunnskapssamfunnet stiller nye krav og undervisning foregår på nye måter. Dette endrer også bibliotekene.
To hovedkompetanser i bibliotek
- kunnskapsorganisering
- formidling - forutsetter kunnskap om produksjon og hva som etterspørres og hvordan etterspørselen kommer til uttrykk.
Fra papir til pad - her er det mye å være oppmerksom på:
- leser vi lineært på nett?
- digitalt papir om noe år
- link mellom smartphone og print
- integrasjon av sosiale medier
- de som lager gode brukergrensesnitt
- de som lager gode apps
- dynamiske strukturer
- service rundt boka - HER ligger bibliotekenes rolle.

Brukeren vil mer og mer sette dagsorden:
publiserer, konsumerer, nettvant og repektløs, setter spor etter seg.
Tilgjengelighet handler om mest mulig materiale, der nbrukeren er, god struktur, pedagogikk, søkefunksjonalitet, hvor er brukeren? Lokalt eller i cyberspace? Dette betyr at biblioteket og bibliotekaren er brukergrensesnittet.
Spesialisering vil bli en utfordring.

Litteraturhus utfordrer bibliotekene. Et viktig korrektiv til oss om hvordan bibliotekene bør drives? Litthus er et utgangspunkt for debatt - en egenart som kunne vært bibliotekets? Mange bibliotek har ikke lokaler som egner seg, men i utgangspunktet er det ingenting i veien for at bibliotekene også kan være debattarenaer ala litteraturhus. Hadde planleggingen av Nye Deichman startet nå, ville kanskje dette blitt Oslos "nye" litteraturhus?
Bodø bygger kulturkvartal der biblioteket blir en del sammen med konserthus - eksempel på hvordan men kan tenke helt nytt. Hun nevnte flere flotte eksempler: Tromsø, Nøtterøy og Tønsberg, Lindesnes

Vi må vise HVA VI KAN - PÅ DEN MÅTEN KAN VI OVERBEVISE POLITIKERNE.
Hva som er et god bibliotek kan ikke utredes, bare praktiseres..

Nytt prosjekt: Norsk nettleksikon - det nye navnet på etterlevningene av Store Norske leksikon. Samarbeid med mange andre aktører feks universitetene, forleggerforeningen, fritt ord m.fler. Prøveprosjekt over tre kommende år.

Hva trenger hvert enkelt bibliotek
- tilrettelege og formidle
- multimodale objekter
- service rundt boka
- samlingsforvaltning eller dataleverandør?
- hva blir NBs og fylkesbibliotekenes merverdi?