torsdag 31. mars 2011

Ung 3.0 og besøk på Sandefjord vgs

Ung 3.0 arrangeres for fjerde gang. Med et spennende program og 270 forventningsfulle deltakere.
Konferansen ble meget godt dekket både lyd, bilde og tekstmessig.
Her er bloggen: http://ung3null.wordpress.com/
Og her er en netvibes: http://www.netvibes.com/janniro#Ung_3.0

Det var lagt inn besøk til to av de videregående skolene, både til Sandefjord vgs og Thor Heyerdal

Sandefjord vgs:
Heidi Kristin Olsen tar i mot oss på Sandefjord vgs, og forteller oss om arbeidet hun har vært med i i arbeidsgruppa tilknyttet  1. Bibliotekarløpet – informasjonskompetanse

Liker ikke begrepet.
Arbeidsgruppa bestod av travle, erfarne og engasjerte bibliotekarer.
Redigerte på wikipediaartikkelen, den engelske baserte seg på amerikanske forhold.
Hva er informasjonskompetanse helt konkret fro elevene, lærerene, bibliotekarene?
Definerte læringsmål ut fra bibliotekarenes erfaring og læreplanmål.
Det er mye de skal kunne om kildebruk, kildekritikk osv....
De har lagt inn arbeidet sitt på wikien på del og bruk.
Har samlet læreplanmål som inngår i «våre» tema. Etter 4. trinn, etter 7. trinn

Er kompetansemålene mulige å vurdere.
Er det konkret nok?
Jobbe med å ungå bibliotekrisk snakk.
Læreplanaanalyse er et omfattende arbeid. Det er lagt opp til lokal tolkning i den planen vi har dag.

Reklamerer for Del & Bruk
De har lagt inn mye stoff på wikien, og det geniale med wikier er at hvem som helst kan gå inn og skrive videre på tekstene som ligger der. Viktig at alle er med og bidrar.
Konkrete oppgaver, har jobbet for at språket skal væe konkret og forståelig.

Læringssenteret ved Sandefjord VGS
Grete Fjelldalen forteller om veien fra mot læringssenter.
Å utvikle læringssenteret har vært en lang prosess. Fra 2002 -2011!
Visjonen har vært – samordning av fysiske og elektroniske
integrere brukerne, yterne og tilbudene
tverrfaglig

Både et fysisk rom og en tjeneste -

Startet opp med en målformulering: Vi skal være de beste i landet
Reiste rundt for å lære..
Det fysiske rommet – bygge ut,
Sentralisere tjenestene, samle it-avd., bibliotek, og lærerarbeidsplasser
Tverrfaglig kompetanse, pedagogisk, ikt-faglig og biblioteksfaglig veiledning

Utarbeidet planen Læringssenter ved SVGS
Opprettet et pedagogisk utviklingsforum PUF, biblioteket fikk en repr. Inn der.
Lederegrupp ba IKT se på læringssentertanken
Årene går – planen består!
2008 – Plan 09 fylkesrådmannen gir klarsignal.

Spørreundersøkelse om hva elevene ønsker seg
Elevene ønsker seg et sted med RO
Lese
studere
samarbeide
fredag 18. mars 2011

Elefanten i rommet, er skolebiblioteket en elefant?

Kari Frodesen hadde noen spennende spørsmål på bloggen sin, og i etterkant er det kommet innspill på biblioteknorgelista, og vi undrer litt.

Hva er det egentlig som diskuteres?
Diskuterer vi hvilke utdannelser som finnes for lærere/bibliotekarer som jobber i skole, eller diskuterer vi hva Høgskolen i Oslo gjør på skolebibliotekfeltet?

Og til spørsmålet om profesjonskamp... her mener vi at bibliotekarer og lærere langt på vei samarbeider godt. Det er stor interesse i hele skolenorge for utfordingene i skjæringsfeltet digital kompetanse / informasjonskompetanse. Vi må finne fora for samarbeid og deling, som f.eks. Del og Bruk på www.delogbruk.ning.com

Studiet som er på gang i Bergen inneholder mange viktige elementer som vi som jobber i skolen etterspør:
Den informasjonskompetente lærer
“Vi utforsker hvordan skolebibliotekaren kan formidle kunnskap til elever og kolleger om innhenting og bearbeiding av fagstoff fra digitale og analoge kilder. Elevene søker informasjon både på Internett og i bibliotekets samlinger. Sosiale nettmedier som blogger og wikis aktualiserer elevens rolle som tekstprodusent, ikke bare som mottaker av informasjon. Web 2.0-verktøyene krever en form for digital kompetanse som inngår i det bibliotekfaglige begrepet informasjonskompetanse. “


UiA har også veldig gode og spennnede prosjekter, og en utdannelse for lærere på gang.

Og vi har hørt fra Drammensbiblioteket at de har gode prosjekter som pågår innen lesing / kulturformidling og både lærer- og førskolelærerutdanning.

Og siden skolenorge (barne- og ungdomsskole) i hovedsak er befolket av lærere så er det viktig at de får gode tilbud om videreutdanning for å drive skolebiblioteket.

Men de tradisjonelt utdannede bibliotekarene hvor omfattende kompetanse får de på dette område?
Mange av de som jobber i vgs har etterhvert fått gode etterutdanningstilbud. Fylkeskommunene og forskjellige Høgskoler lager studiepoenggivende kurs innen pedagogikk, informasjonskomptanse og “web 2.0”. Både Nordland, Troms, Akershus og Vestfold har slike tilbud.


Utfordringene og forventningene til oss som jobber i skolen er store:

Som eksemplel kan vi vise til Buskerud Fylkeskommunes handlingsplan for skolebibliotek:
1. Skolebiblioteket skal være en sentral læringsarena på skolen, integrert i lærernes pedagogiske arbeid
2. Skolebiblioteket skal være et møtested på tvers av fag, klasser og faglige forutsetninger, og på tvers av kulturelle og sosiale skiller
3. Skolebiblioteket skal være en ressurs i utviklingen av læreres og elevers informasjonskompetanse
4. Skolebibliotekarer i Buskerud skal være blant de mest utviklingsorienterte i landet, jfr. Strategigplan IKT 2010
5. Alle skolebibliotekarer skal være digitalt kompetente.


Og Anne Sandum, høyrepolitiker fra Buskerud uttrykker det slik i et intervju om problemene med plagiat og fusk i skolen:
Opplæring i digital adferd
Høyrepolitikeren ønsket også å få svar på hvilken opplæring og/eller kompetanse som gis elevene og lærerne for å støtte en ønsket adferd på den digitale arena.
- Det forventes at elevene får opplæring i digital dannelse, herunder informasjonskompetanse med håndtering av kilder, sier Sandum.
- Alle skoler sørger for at alle elever og lærere får opplæring i informasjonskompetanse og digital dømmekraft og sikkerhet. Skolebiblioteket brukes som resssurs i planlegging av dette opplegget, fortsetter hun.”
(les mer: http://www.bfk.no/Modules/NewsArticle.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=16083&Category.ID=1325)


Men det er bekymringsfult at de nyutdannede som kommer fra HiO ikke er proppfulle av kunnskap om:
- generell pedagogikk, men også spisset mot våre emner: informasjonskompetanse og litteraturformidling
- kunnskap om læreplanen
- veiledningspedagogikk
- skolen som organisasjon
- alliansebygging

onsdag 9. mars 2011

Stadig flere tilbyr videreutdanning!

I samarbeid med universitetet i Agder arbeider nå Troms fylkesbibliotek for å kunne tilby ti studiepoeng i skolebibliotek som læringsarena. 
Studiet er et ledd i arbeidet med Bibliotekplan for Troms og vil gi skolebibliotek, kombinasjons- og folkebibliotek en mulighet til en felles møtearena som kan gi en god plattform for samarbeid og utvikling av skolebibliotek som læringsarena og samarbeid om bibliotektilbud til elevene.


Skolebiblioteket i skolens læringsmiljø handler om skolebiblioteket som en integrert del i skolens leseopplæring og undervisning. 
I modulen blir bibliotekets plass i skolen tatt opp, og vi ser på organiserte og uorganiserte læringsaktiviteter som: lesing og lån av skjønn- og faglitteratur, informasjonssøk, bruk av trykte og digitale kilder, arbeid med individuelle oppgaver og gruppeoppgaver og arrangement av ulike slag. 
Vi kommer også inn på skolebiblioteket som uformell arena i skolen, som rom for egenaktivitet og sosialisering. 


Vi ønsker deltagere og Troms fylkeskommune lykke til!


Les mer her 
http://www.tromsfylke.no/Nyheter/tabid/703/ArticleId/1800/Skolebibliotek-som-laeringsarena-1800.aspx