søndag 29. mars 2009

Nytt tidsskrift om informasjonskompetanse

Universitetet i Bergen har gitt ut et nytt tidsskrift om informasjonskompetanse i høyere utdanning. Her kan det være nyttig for oss å følge med. https://noril.uib.no/index.php/noril

I det første nummeret er det f.eks. et intervju med Carol Kuhlthau som er ledende innen internasjonal skolebibliotekforskning.

På skolebibliotekkonferansen på Olavsgaard henviste Ross Todd i sine forelesninger stadig til henne. De har forsket mye sammen. Forøvrig var det svært inspirerende å få høre Todd. Fikk du ikke vært med på denne konferansen, bør du prøve å få hørt han ved en annen anledning hvis den skulle by seg.


torsdag 26. mars 2009

Utfordring til grunnskolene!

Nå er det mulighet for å søke om prosjektmidler fra Universitetet i Agder - Program for skolebiblioteksutvikling:

Prosjektene det søkes midler til, skal ta utgangspunkt i skolebibliotekets pedagogiske rolle i leseopplæringen i alle fag. Med den pedagogiske rollen menes:
• å stimulere til lesing
• å gi opplæring og veiledning i informasjonskompetanse
• å utvikle ressursene i skolebiblioteket for bruk i alle fag

Denne satsingen blir det spennende å følge framover!

Større fokus på sakprosa og informasjonskompetanse

Kunnskap for å forstå

KIRSTEN KALLEBERG, leder, Landslaget for Norskundervisnings (LNU) skriftstyreASTRID ELISABETH KLEIVELAND, ansvarlig redaktør, Norsklæreren LNU (Aftenposten, Publisert: 21.03.09 kl. 09:15)

I sin artikkel om sakprosa setter de dette inn i en spennende sammenheng:

"Skoleelvene trenger kompetanse for å kunne vurdere påliteligheten i dagens flom av tekster. Sakprosaundervisning kan gi slik kunnskap.

Arbeidet med sakprosa i skolen kan dermed fungere som et dannelsesverktøy som gir elever kompetanse til å møte viktige utfordringer i dagens samfunn. I møtet med informasjonsoverfloden blir arbeid med kildekritikk og teksters pålitelighet viktig. Elevene trenger også en kritisk kompetanse for å navigere best mulig i møte med nye samfunnsspørsmål og temaer. Vi ser da at sakprosaundervisning i skolen står sentralt i arbeidet med å skape en kritisk og levende offentlighet." http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2989740.ece

Mange spennede artikler om lesing og skolebibliotek i Aftenposten

Leselyst i krisetider
Mette Hofsødegård, Barnebokanmelder i Aftenposten (25. mars 2009)

Hun skriver om det viktige motivasjonsarbeidet skolebibliotekarene gjør i forhold til leselyst!

"Men når kommunene nå kvesser spareknivene for alvor - til tross for krisepakker fra Regjeringen - skjelver både folkebibliotek og skolebibliotek. For rådmenn og ordførere er deperate, og bøker er nå en gang ikke bygg- og anleggsbransje. Selv om man kan holde en bok i hånden, er den nokså immarteriell når det kommer til stykke. men leselyst er likevel en seriøs samfunnsinteresse, var det ikke slik? Det melder seg et spørsmål når budsjettene barberes: Hvem skal være lesemotivatorene som jobber systematisk og langsiktig? Kan de spennende enkeltprosjektene virkelig erstatte arbeid som kompetente bibliotekarer driver til daglig, integrert i undervisningshverdagen, på hundrevis av skoler?"
(Denne art. var ikke søkbar på nettet enda, men den kommer forhåpentlivis)


Bibliotek en skattkiste
JORON PIHL, professor INGEBJØRG TONNE, førsteamanuensisbegge avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo (Publisert: 16.03.09 kl. 12:56)

Aftenposten om hvordan det gode samarbeidet i Rinkeby i Sverige har ført til gode resultater. Og de påpeker at vi har et stykke igjen i Norge:
"Norsk skandale.
Men i Norge er det ikke engang krav om at hver skole skal ha et skolebibliotek. En undersøkelse av skolebiblioteker i 2007 viste at gjennomsnittlig bemanning på skolebibliotekene i Norge var 5,4 timer pr. uke. Dette er en skandale! Hver skole bør ha et godt skolebibliotek som fungerer som et læringssenter for elever og lærere. Da må skolebiblioteket være bemannet hele skoletiden – gjerne lenger – med bibliotekar eller lærer med skolebibliotekutdanning. Et godt skolebibliotek er en døråpner til folkebiblioteket. Folkebiblioteket er en uvurderlig samarbeidspartner for skolebiblioteket."
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2980576.ece

mandag 16. mars 2009

NBF avdeling skoles årsmøte

NBF avdeling skole holder sitt årsmøte under Nordnorsk Bibliotekkonferanse i Tromsø 7.5.09 kl. 14.30 på Breivang videregående skoles bibliotek. Før møtet, kl 14.00, er det omvisning i biblioteket, som ble kåret til Årets bibliotek 2008. Etter årsmøtet holder vi medlemsmøte. Sakspapirer legges ut på vår hjemmeside www.norskbibliotekforening.no/site/skole/
Velkommen!
Randi Lundvall

Finnes det noen koordinator-ressurs andre steder enn i Nordland?

Merete Hassel forteller om hvordan de gjør det:
Hos oss ønsket fylkeskommunen å legge hele ressursen til en skole i 1994, prøveprosjekt i 3 år, jeg starta i 1997 og rollen har vel endret seg underveis i takt med nye utfordringer i vgs.
Kan ikke si eksakt hvor stor ressurs vi har - men vi har jo fått flere nye stillinger knyttet til oss over årene bl.a pga ressurssenterrollen - det har ført med seg litt av hvert.
Jeg er leder, men vi er flere som gjør ressurssenterting - har f.eks ei anna som er bedre på katalog enn jeg!
Vi har også nedsatt noen små ressursgrupper i fylket. Vi fungerer på mange måter litt som fylkesbiblioteket gjør i en del andre fylker.
For meg har det vært viktig å hele tiden jobbe opp mot utdanningssektor, utd.sjefen, saksbehandlerne, rektorkollegiet, opplæringssenteret etc. Jeg reiser på utd.avd, får dekket møter og kurs etc, Styringsgruppa består av folk fra flere skoler. Vi har fast kontaktperson i utd.avd

mandag 9. mars 2009

Konferanse på Universitetet i Agder 8. juni

Biblioteket i undervisninga – sjølvsagt! Men korleis gjer vi det i praksis?
Universitetet i Agder inviterer til konferanse om temaet 8. juni.
UiA har skuleåret 2008-2009 ansvar for prosjektet "Bruk av skulebiblioteket i undervisninga" i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. Utvikling av ei eksempelsamling for bruk av skulebiblioteket i undervisninga og kompetansebygging og rettleiing av skulebibliotekansvarlige, lærarar og skuleleiarar ved pilotskular har vore hovudoppgåver.
Prosjektet inviterer til avslutningskonferanse for prosjektet 8. juni på UiA, Kristiansand. Målgruppa for konferansen er skulebibliotekarar, folke- og fagbibliotekarar, lærarar, skuleleiarar, skuleeigarar og andre interesserte. Prosjektleiarar og deltakarar vil presentere pilotprosjektet og gå gjennom ressursar som er utarbeidd til bruk for skular og bibliotek. Som
hovudførelesar har vi fått Helge Strømsø, professor i pedagogikk ved Pedagogisk forskingsinstitutt, Universitetet i Oslo. Han vil kaste lys over utfordringar skulen står overfor når elevar skal arbeide med fleire tekstar om eitt tema ("multiple tekstar").
Program og påmelding: http://www.uia.no/skolebibliotek
Siri Ingvaldsen

Pedagogiske tekster i biblioteket - masteroppgave

Bibliotekarene (vgs) i Vestfold har vært på et spennende foredrag!

Heidi Kristin Olsen har skrevet en masteroppgave på Høgskolen i Vestfold:
Pedagogiske tekster i biblioteket.
Det følgende er sakset fra abstraktet i bibsys:
"I denne oppgaven undersøkes hvordan biblioteket kan bidra til å styrke fagansattes informasjonskompetanse i en høgskole.
...
Resultatene av undersøkelsene indikerer at fagansatte ønsker et aktivt og offensivt bibliotek. De ønsker informasjon og opplæring i forhold til bruk av de digitale ressursene, og mener at biblioteket kan spille en viktig rolle i forhold til deres egen søkekompetanse. Resultatene tyder på at fagansatte trenger et differensiert tilbud av pedagogiske tekster, det meldes om behov for alt fra søketjeneste utført av biblioteket til vebbaserte søkekurs. Annen forskning viser at det har skjedd store endringer i brukernes søkeatferd på vebben de siste årene, og at dette også bør få konsekvenser for bibliotekenes virksomhet, hvis biblioteket ønsker å beholde sin sentrale posisjon i høgskolen. Den teknologiske utviklingen, sammen med endrete rammevilkår, krever stor grad av endringsvilje i bibliotekene. Endringene bør også komme tydelig til syne i bibliotekets pedagogiske tekst. Resultatene viser at det trengs mer forskning og utviklingsarbeid på dette feltet, hvis bibliotekene skal spille en sentral rolle framover for høgskolens fagansatte og studenter."
Vi var flere fra vgs, og alle var enige om at dette er også svært viktig for oss!

Skolebiblioteksløftets nyhetsbrev fortsetter

Skolebiblioteksløftet er avsluttet! Heder og ære til ildsjelene som la ned masse tid og arbeid i dette, og som virkelig fikk satt søkelys på det som skjer rundt om på skolebibliotekene.

NBF - Skole har tatt på seg å videreføre Nyhetsbrevet, men vi prøver oss med en litt annen vri!

Vi starter en blogg, den vil være enkel å administrere, hvert innlegg vil handle om en ting og kan tagges, sånn at den blir gjenfinnbar, og dere kan kommentere av hjertens lyst!
Det tror vi vil bli bra!
Ellers er det mye som skjer, det deles og brukes og ninges over en lav sko ;-)

http://delogbruk.ning.com/ Et sosialt forum for lærere, bibliotekarer, forskere osv. alle som jobber i eller med skole og som vil dele med andre. (her er mye interesant, jeg kan spesielt anbefale informasjonskompetansegruppa!)
http://skolebibliotek.ning.com/ Et like sosialt forum for skolebibliotekarer i Norden.

Vi vil i denne bloggen ikke ta på oss å skulle informere om alt som skjer, men å drysse gode eksempler utover.

http://bloggurat.net/minblogg/registrere/1a51ebe3ddd4639a6d2dd7dd5a2174ec3eeecb10