onsdag 23. januar 2013

SAMSTAT møter Nasjonalbiblioteket

SAMSTAT (Samarbeidsutvalget for bibliotekstatistikk) hadde 17. oktober i fjor et møte med Nasjonalbiblioteket. Referat fra møtet er nylig lagt ut på SAMSTATs blogg. SAMSTAT la frem forslag om hvordan den årlige bibliotekstatistikken kan forbedres, bl. a. basert på innspill fra NBF Skole.

 
Nasjonalbiblioteket begynner på en ny revidering av skjemaet for folkebibliotek til våren. SAMSTAT identifiserte kombinasjonsbibliotek som ett av de tre viktigste områdene å jobbe med. De foreslår at Nasjonalbiblioteket jobber tett med utvalgte kombinasjonsbibliotek i revideringen, f. eks. ved å bruke dem som «case». NBF Skole støtter forslaget.

 
Problemene knyttet til skole- og kombinasjonsbibliotek har vært en gjenganger i SAMSTATs arbeid. Det er ikke uten grunn det ble lagt vekt på dette på møtet. SAMSTAT gjorde (nok en gang) Nasjonalbiblioteket oppmerksom på dataene vi har i dag, særlig for kombinasjonsbibliotek, er av så dårlig kvalitet at man må advare mot å bruke dem.

 
SAMSTAT tok videre opp arbeidsmengden for bibliotekene. Nasjonalbiblioteket går inn for at skjemaene i størst mulig grad skal være automatisk utfylt. Det ville mange skolebibliotekarer bli glade for! SAMSTAT pekte også på muligheten for å tilpasse antallet spørsmål til størrelsen på biblioteket, slik at de minste bibliotekene får en enklere oppgave. Dette vil være relevant for mange skolebibliotek, og NBF Skole slutter seg absolutt til tanken.

 
NBF Skole slutter seg også til at Nasjonalbiblioteket må begynne å publisere rådata, slik det har vært gjort for fagbibliotekene i mange år. SAMSTAT påpeker at dette bare er første skritt, og at vi trenger åpne data vi kan jobbes med i andre systemer.

 
SAMSTAT avslutter referatet md å uttrykke håp om at Nasjonalbiblioteket vil se SAMSTAT som en ressurs og dialogpartner, og at denne typen møter kan bli årlige. Det håper NBF Skole også. Det er viktig at Nasjonalbiblioteket tar biblioteksektoren med på råd i arbeidet med den lovpålagte statistikken, og dette kan være et viktig forum (av flere).  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar