fredag 30. mars 2012

Referat Årsmøte NBF Skole

St. Svithun videregående skole, Stavanger 21.03.2012 kl. 09.00

Antall til stede: 8
Leder Åsne Hestnes ønsket velkommen. Møtets deltakere presenterte seg.

Saksliste:

1. Innkalling og saksliste ble godkjent

2. Valg av møteleder: Åsne Hestnes
Valg av referent: Frøydis Totland

3. Årsmelding
Frøydis Totland leste årsmeldingen. Årsmeldingen ble godkjent.
Merknader: årsmøte vedtok i 2011 navneendring til NBF skole. Det gamle navnet brukes noen steder i årsmeldingen og i logo. Vi retter opp det og noen skrivefeil før publisering .

4. Regnskap
Aud Tåga la fram regnskapet.

5. Virkeplan 2012-2014
Frøydis Totland leste opp den nye virkeplanen, og denne ble godkjent

Forslag til formål og virkeplan for NBF Skole 2012-14

Formål
NBF Skole skal:
- arbeide for at skolebiblioteket får en sentral plass i skolens virksomhet ved å synliggjøre det som en arena for læring, kunst- og kulturformidling
- arbeide for at alle grunn- og videregående skoler har et likeverdig bibliotektilbud i henhold til lovverket.
- arbeide for økt kunnskap om skolebibliotek
- være en sentral støttespiller for NBF i saker som angår skolebibliotek

Virkeplan

* Faglig engasjement
Gjennom artikler, blogginnlegg og direkte henvendelser skal NBF Skole spesielt fokusere på
- nødvendigheten av å øke stillings- og tidsressursen i barne- og ungdomsskolen
- “Program for skolebibliotekutvikling” (2009-2013): evaluering og videreføring
- skolebibliotekstatistikk
- skolebibliotekkompetanse i lærer- og bibliotekarutdanningen
- skolebibliotekene som verktøy i skolens realisering av læreplanen
- aktuelle saker og henvendelser

* Medlemskontakt og profilering
NBF Skole skal
- holde medlemsmøter i forbindelse med faglige møter
- videreutvikle samarbeid med fagforumene i vgs.
- videreutvikle hjemmesiden og NBF Skoles blogg
- samarbeide med NBFs hovedstyre, SiN (Skolebibliotekarforeningen i Norge), Nasjonalt kompetansenettverk for skolebibliotek, Utdanningsdirektoratet og andre aktuelle instanser

* Internasjonalt engasjement
NBF Skole skal
- ha et internasjonalt engasjement gjennom IFLA, seksjon for skolebibliotek samt kontakt med ENSIL og IASL. For inneværende periode innebærer dette deltakelse og lederverv i IFLA, seksjon for skolebibliotek

Ønske om endring av ordlyd:
* Faglig engasjement
Gjennom aktiviteter, artikler, blogginnlegg, og direkte henvendelser skal NBF Skole spesielt fokusere på…
Endring vedtatt.

6. Budsjett 2012-2014
Aud Tåga la fram budsjettet.

Foreslått endring av ordlyd:
Budsjett 2013
Utgifter
Skolebibliotekaktiviteter 50.000,00
Endring vedtatt.

7. Valg
Birgitte Schumann-Olsen og Astrid Flagstad fra valgkomitéen kunne ikke møte. Åsne Hestnes la fram valgkomitéens innstilling til nytt styre. Årsmøtet vedtok følgende sammensetning:

Åsne Hestnes, leder, (ikke på valg)
Randi Lundvall, styremedlem, (ikke på valg)
Aud Tåga, styremedlem/kasserer, (gjenvalgt)
Frøydis Totland, styremedlem/webredaktør, (gjenvalgt)
Bernt Lage Breivoll, styremedlem, (gjenvalgt)
Anne Dagrun Husabø, varamedlem, (ikke på valg)
Mari Hopland, varamedlem, (ny)
Karin Bjerkås, revisor (ikke på valg)

Styrets innstilling til valgkomité 2014: Birgitte Schumann-Olsen. Styret finner et medlem til.

Referent
Frøydis Totland
Stavanger 21. mars 2012

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar